مقالات آرشيو

هفت ثور در آيينه رسانه ها ( انجنير احمد شيرزاد)

 کنفرانس چگونگی تطبيق عدالت انتقالی در افغانستان (گزارشگر  شيرزاد)

آيا می شود داستان کيکاوس شاهنامه را بازخوانی کرد ؟ ( انجنير احمد شيرزاد)