مقالات آرشيو

شام سياه 6 جدی سر آغاز بدبختيها و آوارگی افغانها، قسمت دوم (دوکتور عبدالله شيزاد)

شام سياه 6 جدی سر آغاز بدبختيها و آوارگی افغانها، قسمت اول (دوکتور عبدالله شيزاد)

بازهم شام سياه شش جدی، سرآغاز بدبختیها و آوارگيها؛ قسمت دوم (دوکتور شيرزاد)

بازهم شام سياه شش جدی، سرآغاز بدبختیها و آوارگيها؛ قسمت آول (دوکتور شيرزاد)

لطفا" يک دقيقه سکوت کنيد ( دوکتور شيرزاد)