مقالات آرشيو

دمی که بهاران را نگاه، از پنجره ء ديگر بود ( عبدالقيوم ملکزاد)

دسته ای خار وطن به جای مژگان ، به ادامه بحث قبلی ( عبدالقيوم ملکزاد)

راه غربت يک قدم رنجش کم از صد سال نيست ( عبدالقيوم ملکزاد)

به ياد استاد خليل الله خليلی ( عبدالقيوم ملکزاد)

روزی که، کابل از چنگ عفريت رهيد، اما افعی نيمه جان، مردم آنرا به گونه ء ديگر گزيد، ( عبدالقيم ملکزاد)