مقالات آرشيو

9 ثور روز ملی مقاومت مسالمت آمیز مردم افغانستان (محمد صدیق مصدق)

در سوگ جاوید احمد باید چیزی بیشتر از اشک و آه در بساط داشت! (صدیق مصدق)

جنايتکار جنگی و قاتل ده ها هزار افغان در ترازوی عدالت افغانستان (محمد صديق مصدق)

اسد الله سروری رئيس دستگاه استخباراتی اگسا "من خواهان عدالت هستم" ! (صديق مصدق)

به مناسبت رور جهانی غذا؛ ضرورت مبارزه علیه فقر (محمد صدیق مصدق)

محاکمه سروری در بحبوحه ی از ابهام و چون و چرا ها ( محمد صدیق مصدق)