مقالات آرشيو

دسیسه و توطئه در خانوادۀ کرزی در آستانۀ پایان یک دوران (نیویارک تایمز، ٣ جون ٢٠١٢، نوشتۀ جیمز رایزن James Risen، برگرداننده: داکتر حمید سیماب)

خراج ارادتی بیاد طبیبی حاذق، درویشی وارسته، خدمتگاری از خود گذشته داکتر برنا آصفی (داکتر حمید سیماب)

شیرخان فرنود مالک کابل بانک سرمایه داری رشوه گستر و فساد پرور را در افغانستان می پروراند (نوشتۀ آندرو هگنز از بخش گزارشات خارجی واشنگتن پوست؛ برگردانی به دری از داکتر حمید سیماب)

گفته می شود برادر رهبر افغانستان معاش گیر سی آی ای است (نیویارک تایمز دکستر فلکنز، مارک مززتی و جیمز رایزن ,برگرداننده: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، پانزدهمین و آخرین قسمت (نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت چاردهم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

گفته می شود برادر رهبر افغانستان معاش گیر سی آی ای است (نیویارک تایمز دکستر فلکنز، مارک مززتی و جیمز رایزن ,برگرداننده: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، پانزدهمین و آخرین قسمت (نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت چاردهم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

بازگشت نامیمون جنگ سالاران افغانی (نوشتۀ سَلی نیبر ، روزنامۀ دی آستریلیَن چاپ آسترلیا برگردانی به دری از داکتر حمید سیماب)

شیرخان فرنود مالک کابل بانک سرمایه داری رشوه گستر و فساد پرور را در افغانستان می پروراند (نوشتۀ آندرو هگنز از بخش گزارشات خارجی واشنگتن پوست؛ برگردانی به دری از داکتر حمید سیماب)

گفته می شود برادر رهبر افغانستان معاش گیر سی آی ای است (نیویارک تایمز دکستر فلکنز، مارک مززتی و جیمز رایزن ,برگرداننده: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، پانزدهمین و آخرین قسمت (نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت چاردهم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

بازگشت نامیمون جنگ سالاران افغانی (نوشتۀ سَلی نیبر ، روزنامۀ دی آستریلیَن چاپ آسترلیا برگردانی به دری از داکتر حمید سیماب)

شرکت تجارتی آل کرزی: آیا رهبر افغانستان کشور را به یک «مؤسسۀ سوداگری خانوادگی» مبدل کرده است؟ ، چند روزی بیش به انتخابا ت افغانستان باقی نمانده است ولی علامۀ پرسش بالای سر رئیس جمهور کرزی و خانواده اش همچنان با خیره چشمی پابرجاست. (نوشتۀ Alex Spillius در واشنگتن و Ben Farmer درکابل منتشرۀ «تلکراف» لندن، ٧ آگست ۲٠٠٩ برگرداننده: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت سيزدهم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت دوازدهم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت يازدهم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت دهم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت نهم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت هشتم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت هفتم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت ششم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت پنجم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت چهارم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت سوم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی، قسمت دوم (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

کی جی بی در افغانستان، نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی (برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب)

«کی جی بی» و «کی جی بی زادگان» در افغانستان • درجواب «معلوم الهویه» ای بنام انجنیر یاسین فولادی (داکتر حميد سيماب)