مقالات آرشيو

مقدمات کودتای ثور، بخش اول (فرهاد لبیب)

آخرین دقایق زندگی اولین رییس جمهور افغانستان، به بهانه هفتم ثور (فرهاد لبیب)

ساختمان های مرگبار، ما در کجای تاریخ و جغرافیای جهان قرار داریم؟ (فرهاد لبیب)

کوچه ما یا جام جهان نما، در باره "کوچه ما "سخن گفتن نه آسان است، تا کسی تاریخ را نیکو نداند و فرهنگ را نیکو تر از آن نشناسد و در پهلوی ایندو، خواست زمان را تشخیص نکرده باشد نه تنها "کوچه ما"را نه خواهد شناخت بلکه با قضاوت خویش ره به " ترکستان" خواهد بُرد .( فرهاد" لبیب")

چی اسراری نهفته اندرین خاک ؟! "بگرام " (فرهاد لبیب)

نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان (جلد دوم)، اثر ارزشناک از "پیکار پامیر"(فرهاد لبیب)

" نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان " اثر تاریخی – سیاسی – تحلیلی است که توسط ک. پیکار پامیر نگاشته شده و (فرستنده فرهاد لبيب)

نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان، اثر ارزشناک از "پیکار پامیر" (فرهاد لبیب)