شهيد انجنير در سال 1358

کارت دانشجوی شهيد انجنير

شهيد انجنير در دوران جنگ مقاومت

شهيد انجنير با جمعی از همرزمانش

شهيد انجنير با جمعی از همرزمانش

شهيد دوکتور عبدالرشيد برادر شهيد انجنير