طعنهء رقیب

 

جهـان خلـوتـم را زعشق تـــوهـــردم قــــــرارآیــــد


نفس از بوی تـــو در سینــه ام مسـت و خمــــارآیــد


تپش در سینـــه میتـــازد چنان کـــز شــــدت حــالش


تمام جسـم و جـانـم را ز شـورش لـــرزه بــــارآیـــد


زتــــو فــــان درونــــم آنچنـــان پـــاشیـــد کـــاخ دل


که هـرخشتش چو خون از این دو چشم اشکبار آیـد

 

‫به پای عکس تو میسوزم هرشب تا سحر چون شمع

 

‫بـه امیــــدیکه دلـــــدارم دمی مــــارا کنـــــار آیـــــد

 

‫مثـــــال آهــــــوان دشــت دارم ســــر بــه روی کف

 

‫که ان صیاد شایــد روزی از بحــــر شکـــــار آیــــد

 

‫پسندم هیــــچ ســــودایی که جـــز سودای تو باشــــد

 

‫مرا فکری دگــــر زهــــریست کــــز دامان خـــار آید


تــرا ای بت پـرستش میکنـــم ای عشـق روحــــــانی


مرا جــــانی کـه در پایت نمیــــرد در چی کـــارآیــد


رقیبــم دوش می زد طعنــــه و میگفت ای «واهب»


من این دانم که یارت روز مرگت بـــر مــــزار آیـد

 

30-10-2010

صالحه وهاب وهاب

هالند

 

 

شمۀ حیای تو

آب شراب میشــود، در حـــــرم بقــــای تـــــو

عرض مقام میکند ،آنکه رســد بــه پــای تـــو

خاک چمن یخن درد،هوش فلک ز ســــر برد

روشنی از قمـــر رود، چون گــذرد هـوای تو

دیده شود پر از گهــر، سنگ شود زیر و زبر

مُرده شود زنده اگـــر، دل بکنـــــد ثنــــای تو

کعبه خروش میکنــد، صومعه جوش میکنــــد

هستی سروش میکنـــد، از شمـــۀ حیــــای تو

سایـه شود زنده ز تـو،گریه شود خنــــده ز تو

هر دو جهان بنده بتـــو، از کرم و وفــــای تو

گنج دو عـــالمم بگیـــــر، هستی آدمم بگیـــــر

خلعت خــرمم بگیــــــر، آز منست قبـــــای تو

ای تو نهان بی نهان،سوی خود از کرم بخوان

«واهبی» کوگریه کنان سجده کند بـــــرای تو

20-04-2011

صالحه وهاب واصل

هالند