م، ایوب   ساعی   فاریابی


 
                               مقام     مولوی

 

                         گویما       هر     دم      ثنای      مولوی
                         در      دلم     باشد     
هوای     مولوی

                         در    تصوف    در     میان      عارفان
                          از    همه    والاست    جای     
مولوی

                         در     سخن      صید     معانی    میکند
                          بیگمان       طبع      رسای     
مولوی

                            اوج      جولانگاه      فکر       قاصرم
                            سیر     نتواند        فضای      
مولوی

                           مرغ     دل   از     شوق    دارد    آرزو
                            تا       پرد        اندر   هوای    
مولوی

                           مثنوی    اش     در   زبان       پهلوی
                          
قدرت         معجز       نمای      مولوی

                         از   میان     قرن   ها    آید     به   گوش
                        
تن   تنا  هو  ،     هو     های     مولوی

                        گوش   و  دل   را   می  نوازد  از   طرب
                      
نغمه    های      ساز   و    نای     مولوی

                     "  ساعی" میگویم    من  این   حرف   یقین
                    
کس     نگیرد       جای     پای     مولوی