مادرم

 

 

سر تا به پا زمهر و وفا بود مادرم 

آمیزه ای زصلح و صفا بود مادرم

 

قلبش همیشه پر زمحبت پر از وفا

از بنده های خوب  خدا بود مادرم

 

در آرزوی روز بهی  از برای من

دست گشاد  پر زدعا بود مادرم 

 

بی یاد من نفس زگلو بر نمی کشید

دستم بدست درهمه جا بود مادرم 

 

تا از گلو صدای للو سرکه می نمود

از بهرین ترانه سرا بود مادرم 

 

در دشت  بی ز آب و هوا بر گیاه خشک

باد خوش از نسیم  صبا بود مادرم 

 

شعر از :محمد اسحاق "ثنا"

از شهر وانکوور کانادا 

 

7-05-2011