خاک وطن

 

دوستان ترک شما گربکنم درغـــربت

کفـنـم کرده بخــاک سیهـــم بگــــذارید

تا که روحم زشمیـم وطنــم شـــاد شود

قدری خاک وطنم زیرسـرم بگــــذارید

بهرآمـرزش این بنــدهء هجــــران دیده

ســورهء حمـد ودعائــی نثـــــارم دارید

بنویسیــد به لــوح سـرقبــــرم ازمــــن

مُردم باعشق وطن،دردل خــاکــم دارید

چه شودگـرعزیـزان،زرهء لطف وصفـا

نــازبــوئی وطنــم بـرسرقـبــرم کــارید

هــرزما نی اگرآئیـــد، بسـرتربـت مـــن

 لاله ازیــاد شهـیــــدان به مــزارم آرید

گــذرتان شـود گــربســوی میهـن مــان

داغهـــای دل من قصـه به مـــامم دارید

مــادرم رابگوئیــــد زمن ازروی نـیـــاز

 پسـرت هـجـــرتوبس دیده،دعـایم دارید

درشب جمعـه اگـرسورهء یاسین خوانید

"حیــدری"را طلــب عفـو،زغفّارم دارید

 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۵،۰۳،۲۰۱۱،سدنی