فلتر شکن


......... 

بازی فینال

مثال زندۀ  فتبال گشتیم

برای هر هوایی بال گشتیم

عجب در  آخر بازی  فینال

رقیب خسته را سگنال  گشتیم

..........
نیمِ شاهی
ز هرسوسرزده سِحرِ سیاهی
بود شهری اسیرِ حرف واهی
ولی اعجاز تاج وتختِ ظلمت
نمی ارزدبه نیمِ نیمِ شاهی

........

جرم بی گناهی

شده هرکس به راهِ خویش راهی
جنایت رهسپارِ تخت شاهی
تو وطومارِ هرچه آه وناله
امان ازدستِ جرم بی گناهی
......

دیجیتال

چرا بی پر چرا بی بال گردی

چرا در موج غم سیّال گردی

اگرسگنال دل را پی بگیری

پیامِ روحِ دیجیتال گردی

....

سگنال

خوشاتا حافظ اقبال باشیم

برای هرچه خوبی فال باشیم

نشاطِ زندگی را تازه سازیم

بهین برنامه را سگنال باشیم

........

شعور گل

بیانداز از نفس بانگِ دهل را

مشو  آیینۀ  آواز    خُل  را

اگر داری به سر فکر بهاری

مکن توهین شعورِ نازِ گل را

.......

خودرو آیینه ها

چرا آلوده سازی چاکِ دل را

مزن برهم هوای پاک دل را

سو ار خودرو آیینه هاشو

بکن پر از محبت ساکِ دل را

.......

فلتر شکن

الا یا همزبان شیرین سخن شو

جدا ازفکرِ گیجِ ما ومن شو

شنیدم ازدل وبلاگِ احساس

که نرم افزار هر فلترشکن شو

.......

مبایل همصدایی

شده در شهر ما خوبی فراموش

بسازد هرکه بهرِ هرکه پاپوش

نوای   روشنی  را      برنتابند

مبایلِ همصدایی گشته خاموش

.......

گردشِ گوگل

گمانِ من که هرگز دل نداریم

درونِ سینه غیرِ گل نداریم

کلیکی حرفِ عشقی را نکردیم

هوایِ گردشِ گوگل نداریم

........

فیس بوگ وتویتر

زدانش پرچمِ باور برآور

به سویِ آسمانها سربر آور

فضاهای مجازی را شناکن

زفیس بوک وتویتر سر برآور

 

......

نورالله وثوق

 

11/1/1390

 

http://norollahwosuq.blogfa.cO