بهار وطن

بلبلان مست طرب شد بگلزار وطن

قلب آشفته بخون دید چراغان وطن

لاله و نرگس سنبل شگفت از دل خاک

ارغوان زار شده مژده بهاران وطن

طفلکان دست دعا کرد بلند به خدا

یارب از رحمت خود دار شگوفان وطن

ملت ما که بجز جنگ وجدال هیچ ندید

سی وسه سال شده خون به دامان وطن

گر زلعل بدخشان شده هنگامه بپا

لب پر خنده بود لعل بدخشان وطن

برف رحمت چو بارد؟ بسر کشور ما

همه جا رایحه بخشد به گلستان وطن

بلخ ما شهره آفاق شده از هنرش

خرم آن کس که رود سوی دبستان وطن

شهر اجلال و شکوه کابل زیبا باشد

ارغوان زار نگر لوگر و پغمان وطن

 

مرقد شاه ولایت شده است بلخ عزیز

خرقه در قندهار عظمت و عرفان وطن

ثروت هرگز نه زدود خاطر پاشان شما

خاطر شاد چه زیباست ببوستان وطن

شهر غزنه ز سنائی شده نام اور دهر

روح پرور بود وردک و لغمان وطن

کی توانم ز فرخار نظرم دور کنم

توت و انگور لذیذ هست به پروان وطن

راحت جان بود آب زلال آمو

هری و پنج وفراه رود خروشان وطن

تشنگان بر لب دریا طلب آب کنند

آب آمو شده سبزه تابان وطن

یاد دارم شکار بره آهوی فراه

این زمانست شکار مردم بینان وطن

شهر نیمروز سترگست بتاریخ کهن

زابل و قندز پکتیاست دل و جان وطن

بتواضع چه خوش نام بود شهر هرات

مرغ خوش خوان ز جلال است به کیوان وطن

از هری و فراه صوت هزار هست بلند

پیر و برنا نهنند خشت به ایوان وطن

ای خوش آنروز که بینیم وطن آزاده

شهر و ده وچمنزار و بیابان وطن

شب چراغان بود قافله ها سوی وطن

یک مهاجر نبود دور ز دامان وطن

این بهاران وطنم طرفه سخنها دارد

گوش کن نیک ببین کار نیکویان وطن

دام تزویر شده حلقه بپای من و تو

وقت آنست که آزاد کنیم شیر پریشان وطن

هست امید به اندیشه و افکار "نهان"

خرم آنروز که بینیم سمنگان وطن

محمد آصف نهان سدنی استرالیا

اول حمل 1390 هجری شمسی