زمین

 

 

سالار عزیزپور

 

سونامی به خواب رفته

تواز تبار کدامین؟

ستاره و خورشید

می ترکم از غمت

در ساحلِ فوکو

خون

افشان شود زچشم من و خانه کرده است

در اشک ها جنون

سونامی زیاد رفته

بلرز!

بر چشم من

من خواب های ترا دیده بوده ام

در زیر آسمان

می بینمت هنوز

می بینمت هنوز

سونامی زیاد رفته

برچشم من بلرز

بر اشک من برقص

سونامی به خواب رفته