شهر یاس

دوکتور شهیر نثاری:

اهدا به کودکان معصومیکه عزیزان شان با بی نهایت بی رحمی جان های شانرا از دست داده، روزانه  قربانی سیاست های شوم میشوند .

آری به آن کودکی مظلومیکه با مهر و عاطفه مادر و پدر برای همیشه وداع میکند !

 

شهر یاس
ــــــــــــــ


شهر
قبای سیه بتن کرده
وساکنانش را
هنگامه گریز، گریز است
و  روز ، روز عزا
سخن ز امن نیابی
سرود درد است ، درد
و کودکان همه
مایوس و نا امید
باصد هزار دلهره در انتظار مرگ
اجساد مادران بخون خُفتگان خویش
در بین مردگان
دنبال می کنند
دنبال می کنند . . .