مترجم :  پیکار پامیر

12-03-2011

 

حکومت پاکستان در تلاش است پرویز مشرف رییس جمهور سابق را به محاکمه بکشاند

 

هفته نامه ی انگلیسی زبان " َسوت ایشیا "  چاپ تورنتو در شماره ی مورخ بیست و پنجم ماه فبروری سال روان خویش، گزارشی را پیرامون اقدامات حکومت پاکستان جهت به محاکمه کشاندن  جنرال پرویز مشرف رییس جمهورسابق آن کشور به نشر رسا نیده است که اینک ، ترجمه ی گزارش مذکور غرض مطالعه ی خواننده های گرامی تقدیم میگردد :

  " حکومت پاکستان درتلاش است   به کُمک نهاد های حقوقی انگلستان، پرویزمشرف را بخاطر دست داشتن در عمل ترور بینظیربوتو، به محاکمه {درخاک پاکستان}  حاضرسازد."

درگزارش آمده است که : " شعبه ی تحقیقات حکومت مرکزی پاکستان، تقاضا نامه یی را ازمجرای  سفارت آن کشور در لندن ،  عنوانی پرویز مشرف خواهد فرستاد ، زیرا کدام توافقنامه یی مبنی بر استرداد مجرمین میان انگلستان و پاکستان وجود ندارد. "

گزارش علاوه میکند که  " محمد اظهرچوهدری، یکی از مقامات قضایی پاکستان گفته که سفارت آن کشور، تقاضا نامه را پس از مشوره با وزارت امور داخله ی انگلستان، برای پرویز مشرف ارسال خواهد کرد. زیرا حاکم نظامی سابق از سال 2009 تاحال در انگلستان بسر میبرد. "

هفته نامه ی " سوت ایشیا"  از قول یکی دیگر از مقامات قضایی پاکستان بنام " وسیم احمد"  اضافه میکند که "شعبه ی تحقیقات فدرال، استرداد رییس جمهور سابق را بمنظور کشانیدن وی به محاکمه، بخاطرتداخل وی درقتل بینظیربوتو با جدیت پیگیری خواهد کرد. این اقدام ، پس ازانجام تحقیقات  و صدور حکم بازگرداندن او به پاکستان صورت میگیرد."

در راپور منتشره، از قول  محمد علی سیف سخنگوی پرویزمشرف تذکر داده شده است که " تقاضای استرداد مشرف بیهوده است و او در نظر ندارد با هیأت تحقیق همکاری نماید. . . مشرف هرگز در اختیار هیأت تحقیق قرار نخواهد گرفت، بخصوص که  آنها او را مورد تهدید قرار میدهند"

گزارش در اخیر می افزاید که : " تقاضا نامه ی دیگری عنوانی مقامات امارات متحد عربی نیز فرستاده خواهد شد.  زیرا  مشرف مصمم است غرض دیدار با اعضای مسلم لیگ پاکستانی مقیم آن کشور پیرامون حزبی که در نظر دارد تأسیس نماید، مسافرت کند. ".

 یادداشت مترجم : مقامات پاکستانی، مادام که منافع و ملحوظات شخصی و حزبی شان مطرح باشد، درافشا، محکومیت و طرد بیرحمانه ی  یکدیگر دریغ ندارند؛ ولی در مورد ترورها ، کشتار ها و ویرانگریهای وحشتناکی که  رهبران  آن کشور از چندین سال بدینسو بالنوبه در سر زمین غمدیده ی ما ( افغانستان) و به ضد آسایش ملت بجان رسیده ی ما انجام داده و میدهند، حتا برای یک مرتبه هم اگر شده، مُهراز دهن بر نمیدارند. زیرا در جهت کشتار مردم و ویرانی میهن ما، مشترکاً سوگند یاد کرده اند که تا آخر از جنرال ضیاالحق جنایتکار تبعیت نمایند.  (پایان )  

 

 

 

   مترجم :  پیکار پامیر

امریکا در نظر دارد محاکمه بین المللی علیه جنایتکاران جنگی را در سریلانکا دایرنماید

هفته نامه ی انگلیسی زبان " وایس" منتشره ی تورنتو، درشماره ی مورخ پنجم ماه  مارج 2011میلادی خویش گزارشی را پیرامون اقدامات اخیر ایالات متحده ی امریکا غرض به محاکمه کشاندن جنایتکاران جنگی در سریلانکا به چاپ رسا نیده است که بهتر دانستم ترجمه ی آنرا خدمت خواننده های عزیزتقدیم نمایم :

" در روز های اخیر، به جانب سریلانکا اخطار داده شده است که محاکمه ی بین المللی علیه جنایتکاران جنگی دران کشور دایر خواهد شد. ایالات متحده ی امریکا قطعنامه یی را به تصویب رسا نید که بر وفق آن،  روی مکانیسم تدویر محکمه ی بین المللی علیه متهمین به جنایات جنگی کارخواهد شد . سنای امریکا همچنان از باراک اوباما تقاضا بعمل آورده اند تا چهارچوبی را تحت عنوان " لنکا پالیسی " ارائه نماید تا نظرات  واشنگتن مبنی بر دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و تأمین امنیت دران منعکس گردیده باشد. مثلاً، به حکومت سریلانکا فهمانده شود که جامعه ی بین المللی و ایالات متحده، مکانیسم قابل حسابی را بوجود خواهد آورد که روی گزارشات مربوط به جنایات جنگی، ارتکاب جنایت  علیه انسانیت و سایر تخطی ها یی که از طرف هردو جانب {حکومت سریلانکا و جنگجویان مخالف آن) ، چه قبل از جنگ و چه بعد ازان  درسریلانکا صورت گرفته است ، رسیده گی نماید."

گزارش می افزاید : " مجلس سنای امریکا در این قطعنامه، خطاب به حکومت سریلانکا متذکر شده است که اجازه بدهد سازمان های خیریه، مؤسسات امداد رسانی، خبرنگاران و گروپ های حقوق بشر به شمول برپایی کمپ ها برای بیجا شده گان داخلی دران کشور فعال شوند."

باساس گزارش منتشره، در قطعنامه ی سنای امریکا گفته شده که نشانه های قوی وجود دارند مبنی بر اینکه سریلانکا در اقدامات مربوط به جنایات جنگی دخالت داشته است.  بنابران، باید تریبونل یا محاکمه ی ضد جنایات جنگی و موضوع مرگ هزاران تن از شهروندان آن کشور، که بخصوص در ماه های پایان جنگ علیه ببرهای تامل صورت گرفته است، مورد غور و بازخواست قرار گیرد. "

این اخطاریه، اصلاً از طرف سکرتری امور آسیای مرکزی و جنوبی دولت امریکا که بحیث سفیر امریکا در سریلانکا ایفای وظیفه میکند، صادر شده است . "

یادداشت مترجم :  اگرارتکاب جنایات جنگی وسایر اقدامات ضد انسانی از طرف هر کس و هر جانبی که صورت میگیرد، قابل محاکمه و بازخواست است، پس چرا ایالات متحده ی امریکا که اینهمه سنگ دموکراسی طلبی  و عدالتخواهی را به سینه می کوبد و همچنان  سازمان ملل در مورد جنایات گسترده ی جنگی و اعمال ضد بشری که در سه دهه ی اخیر در  افغانستان صورت گرفته است، نه تنها تاحال خاموش مانده اند، بلکه حتا جنایتکاران  زنده و شناخته شده در این کشور را مورد تفقد ، نوازش و حمایت های مالی وسیاسی خویش نیز قرار داده اند؟ تا زمانیکه چنین محاکمه ی قوی بین المللی درخاک افغانستان دایر نشده است ، مردم ما به مشکل میتوانند ادعا ها و اقدامات امریکا و شرکایش مبنی بر رعایت حقوق بشر و یا دفاع از انسان و انسانیت  را باور نمایند.