خطا شوی ولی                       

 

د  مینی  په  انکار د کړم  سره  اشنا  ولــــــــی

ګران  یارا نو  په  مینځ  د کړم  رسوا  ولـــــی

یارانه  زموږ  وهر وخت  د زړه  له  کومــــی

له  د مینی خپل د کړم  بهر یو خوا  و لـــــــــی

پر یکړی  تعهد مو نو داسی  چه  تا  وکــــــــړ

په  پر یشا نی د کړم  اخته  بینوا  ولـــــــــــــی

په کرکتر نوی داسی ، چه د  وینــــــــــم  اوس

یک  جا نبه  خوښه  د کړ په  تنها  ولـــــــــــی

ستا په  پریکړی اوعمل  بلکل  نیم  موا فــــــق

و د کړ د یاری غوڅه  بی  لما  و لـــــــــــــــی

زما  د مینی  په  تحقیری  ود کړ  تیـــــــــــرۍ

په  مستقبل  د د ی  کار د  نشو  سودا  ولــــــی

یارا نو سره  په  نا سته ، ځواب  بد ی څه  وی

حکمی د په ځواب کی وایی چه شوی خطا ولی