مترجم :  پیکار پامیر

10-03-2011

امریکا در نظر دارد محاکمه بین المللی علیه جنایتکاران جنگی را در سریلانکا دایرنماید

هفته نامه ی انگلیسی زبان " وایس" منتشره ی تورنتو، درشماره ی مورخ پنجم ماه  مارج 2011میلادی خویش گزارشی را پیرامون اقدامات اخیر ایالات متحده ی امریکا غرض به محاکمه کشاندن جنایتکاران جنگی در سریلانکا به چاپ رسا نیده است که بهتر دانستم ترجمه ی آنرا خدمت خواننده های عزیزتقدیم نمایم :

" در روز های اخیر، به جانب سریلانکا اخطار داده شده است که محاکمه ی بین المللی علیه جنایتکاران جنگی دران کشور دایر خواهد شد. ایالات متحده ی امریکا قطعنامه یی را به تصویب رسا نید که بر وفق آن،  روی مکانیسم تدویر محکمه ی بین المللی علیه متهمین به جنایات جنگی کارخواهد شد . سنای امریکا همچنان از باراک اوباما تقاضا بعمل آورده اند تا چهارچوبی را تحت عنوان " لنکا پالیسی " ارائه نماید تا نظرات  واشنگتن مبنی بر دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و تأمین امنیت دران منعکس گردیده باشد. مثلاً، به حکومت سریلانکا فهمانده شود که جامعه ی بین المللی و ایالات متحده، مکانیسم قابل حسابی را بوجود خواهد آورد که روی گزارشات مربوط به جنایات جنگی، ارتکاب جنایت  علیه انسانیت و سایر تخطی ها یی که از طرف هردو جانب {حکومت سریلانکا و جنگجویان مخالف آن) ، چه قبل از جنگ و چه بعد ازان  درسریلانکا صورت گرفته است ، رسیده گی نماید."

گزارش می افزاید : " مجلس سنای امریکا در این قطعنامه، خطاب به حکومت سریلانکا متذکر شده است که اجازه بدهد سازمان های خیریه، مؤسسات امداد رسانی، خبرنگاران و گروپ های حقوق بشر به شمول برپایی کمپ ها برای بیجا شده گان داخلی دران کشور فعال شوند."

باساس گزارش منتشره، در قطعنامه ی سنای امریکا گفته شده که نشانه های قوی وجود دارند مبنی بر اینکه سریلانکا در اقدامات مربوط به جنایات جنگی دخالت داشته است.  بنابران، باید تریبونل یا محاکمه ی ضد جنایات جنگی و موضوع مرگ هزاران تن از شهروندان آن کشور، که بخصوص در ماه های پایان جنگ علیه ببرهای تامل صورت گرفته است، مورد غور و بازخواست قرار گیرد. "

این اخطاریه، اصلاً از طرف سکرتری امور آسیای مرکزی و جنوبی دولت امریکا که بحیث سفیر امریکا در سریلانکا ایفای وظیفه میکند، صادر شده است . "

یادداشت مترجم :  اگرارتکاب جنایات جنگی وسایر اقدامات ضد انسانی از طرف هر کس و هر جانبی که صورت میگیرد، قابل محاکمه و بازخواست است، پس چرا ایالات متحده ی امریکا که اینهمه سنگ دموکراسی طلبی  و عدالتخواهی را به سینه می کوبد و همچنان  سازمان ملل در مورد جنایات گسترده ی جنگی و اعمال ضد بشری که در سه دهه ی اخیر در  افغانستان صورت گرفته است، نه تنها تاحال خاموش مانده اند، بلکه حتا جنایتکاران  زنده و شناخته شده در این کشور را مورد تفقد ، نوازش و حمایت های مالی وسیاسی خویش نیز قرار داده اند؟ تا زمانیکه چنین محاکمه ی قوی بین المللی درخاک افغانستان دایر نشده است ، مردم ما به مشکل میتوانند ادعا ها و اقدامات امریکا و شرکایش مبنی بر رعایت حقوق بشر و یا دفاع از انسان و انسانیت  را باور نمایند.