مترجم : پیکار پامیر - کانادا

Karimp99@rogers.com

 

مدارس مذهبی عناصر تندرو می زایند

 

در اینجا میخواهم مقاله یی را به فارسی دری برگردا نم که اصلاً به قلم  شخصی بنام علی شریفی و به  زبان انگلیسی تحت عنوان فوق نگارش یافته و در یکی از شماره های قبلی " تورنتو استار" بچاپ رسیده است . هرچند ازنشر این مقاله، مدت نسبتاً زیادی سپری میشود ، اما به اعتقاد من، نکات و مطالب آن هنوز  کاملاً تازه گی دارد.                                                                                  

 

" راه آسان و مؤ ثری وجود دارد که بتوان با استفاده ازان،  با اندیشه های رجعت گرایانه ی تندروان در جوامع اسلامی در سراسر جهان به مبارزه برخاست و آن اینست که کشورهای نفت خیز و ثروتمند عربی را از ایجاد و پرورش ملیشه های اسلامی مانع شده امکانات سرشار مالی آنها را در جهت باز سازی کشور هایی مانند افغانستان و پاکستان کانال داد.                                                      

 ازآسیای جنوبی تا قاره ی افریقا، عفونت سیاسی ناشی از این بیماری منتشر شده و ریشه های آن ، بخصوص در خاور میانه عمیقاً فرو رفته است. ملیون ها تن  درسراسر دنیا معتقد اند که تندروان مذهبی، توسط منابع مالی رژیم های ثروتمند عربی، بخصوص توسط عربستان سعودی ساخته و پرداخته میشوند.  مغزشویی های مقدماتی اساساً در مکاتب  مذهبی  بنام مدرسه های اسلامی صورت میگیرد.  این مدارس مذهبی،  با اندیشه و زنده گی ملیونها انسان فقیر ونادار در جهان سرو کار دارند که  مردمان زیادی را از آدم های با حیا و جنگ گریز اولی، تحت نام " جهاد" ،  به آدم های وحشی جنگ افروز مبدل میکنند.                                                                                        

ایالات متحده ی امریکا و متحدان اروپایی آن باید ازتوانمندی و نفوذ کافی شان علیه رژیم های نفت خیز عربی و اطراف خلیچ فارس کار گرفته ریشه های زهرآلود تندروی مذهبی را بخشکانند. آنها باید مدرسه های مذهبی را به مکان های دانش و کانون های معارف و معرفت مبدل سازند. کشور های عربی ثروتمند باید عواید اضافی شان را برای سازمان ملل بپردازند تا در  ساز و ساخت دانشگاها  و نجات ملیونها انسان مستمند دنیا بمصرف برسد. ..                                                           

همچنان باید تمام پولهای منجمد شده ی سازمان تروریستی القاعده و سایر تندروان مذهبی، تحت شرایط دقیق و حساب گیرنده ، به افغانستان و پاکستان فرستاده شود تا ازان در جهت اعمار مکاتب علمی و تعلیم و تربیه ی سالم عامه استفاده صورت گیرد. این کار دو مزیت دارد : نخست اینکه آتش تندروی مذهبی  و امیربازی های عربی را خنثی میکند و دوم اینکه نیروی کارتحصیل کرده  را بوجود آورده  کُمک میکند تا کشور های جنگزده ی آنان مجدداً آباد گردد. زیرا افزایش مدرسه های مذهبی در کشور های فقیر، درحقیقت، در نبود تحصیلات علمی مردم آن کشور ها صورت می گیرد.  مدارس مذهبی، در واقع، بچه ها را از گذشته های شان بیگانه نموده بسوی تندروی و وهابیت می کشاند که مورد خواست و حمایت عربستان سعودی میباشد. تا جاییکه هویداست،  انارشیسم و عدم تحمل مذهبی درچندین کشور اسلامی، مستقیماً از منابع مالی رژیم های عربی آب میخورد. مثلاً پاکستان را می بینیم  که در مقایسه با هند عقب مانده است.  هندوستان قدم به قدم بسوی پیشرفت می شتابد و نفوذ و اهمیت جهانی کسب میکند. ولی پاکستان هنوز در عصر حجر باقیمانده است .  اکثریت نفوس آن هنوز بیسواد است و پیوسته  به کار ملیشه سازی مذهبی مشغول میباشد . چنانکه رژیم های ثروتمند عربی مدارس مذهبی آنرا تمویل میکنند. جنگ سالاران مذهبی که از مدارس دینی سر برآورده اند، حاضر اند کشور را بخاطر اسامه بن لادن به ویرانه مبدل نمایند. صحت وسلامتی بن لادن برای آنها ، بسیار ارزش دارد تا ثبات پاکستان و حکومت مرکزی آن.                                                            

مقامات حکومت پاکستان ، با جلو گیری ازنفوذ وهابیت در پاکستان که از سوی عربستان سعودی ترویج میگردد، باید آبروی از دست رفته ی کشور را اعاده نمایند.  آنها باید مدارس مذهبی  وهابی ساز را به  موسسات علمی و تعلیم و تربیه ی مدرن مبدل سازند.                                           

کشورهای ثروتمند عربی نه تنها تلاش دارند تندروان مذهبی در کشور های جهان سوم را تمویل نمایند، بلکه حتا درکانادا نیز موسسات مذهبی را کُمک مالی میکنند.  همین چند روز پیش، یکنفر نزدیکم آمد و تقاضای مساعدت مالی بخاطرساختمان یک مدرسه ی مذهبی درتورنتو را نمود و من آنرا رد کردم. او گفت، قرار است بقیه پول مخارج مدرسه را از صندوق کُمکهای مذهبی عربستان سعودی بدست آوریم.  حال، با تجارب کافی که از مدرسه سازی های مذهبی در کشور های مختلف اسلامی در اختیارما قرار دارد، موجودیت مدرسه های مذهبی درکشور های غربی و از جمله کانادا، بسیار سنگین تمام میشود.  " (پایان)