مشوره       شروع 2011    

در اول  سر سپرده   عاشق   باش            فرق   انسان   شود     زاعمالش

جسته از مکر و حیله، صادق باش             شیوۀ   خوب    و   بد    افعالش

تو   اگر  عاشقی  در  این   دنیا             با    معیوبین   همیش   مدارا    کن

در  دلت  مهر  کس بود  پیدا ؟                مهر شان  را   زدل  به  دل   جاکن

در دل من همین امید است پس                 خاصتا"  مهر  به  طفل معیوب دار

ترا هم دوست داشته باشد  کس               بر سر خود  نشان  و  محبوب دار

عشق  تو  در دل  کسی   باشد               که  همین   بهترین   محبت   تست

وصل   تو  منزل   کسی   باشد                 بهتر   از    بهترین  عبادت  تست

دررهت بگذرد زجان ودل باشوق            خدمت   والدین   تراست  واجب

ز دین و شهرت  وجهان با شوق               ادای  حق و  دَین تراست واجب

تو  مگر  بی   وفا  مباش  هرگز               بزرگان   را  تو    احترام    بگذار

به  مطلب  آشنا  مباش  هرگز               گوش به حرف های شان تمام بگذار

همچنان دوست بدار تو اطفال را                 عیادت   کن  همیش   مریضان  را

این  جمع  ناتوان  خورد سال  را               چندی  از  داشته  ده  فقیران  را

هیچ  مپنداری  که   ندانند هیچ               حق   همسایه   کرد   ادا باید

پس دیگرعقل و حق ندارند هیچ               رسم    دیرینه   را    بجا   باید

اینها   دانند   بسا   مسائل   را               هیچ خیانت به خاک خویش نکنی

صاحبان  اند  بسا   خصائیل را                عرضۀ  خاک  پاک  خویش  نکنی

گرچه کم هوش و پرت حواس باشند             وطن  ناموس  تست ، وطن مادر

تا  حد   آخرین   حساس   باشند            وطن      از  جنت   برین    بهتر

اولین   حق   بود  حق   طفلان                 بی  غرض  در  پی   رفاقت  باش

در   همه  حال  و  در همه  آوان                در  رفاقت  تو  در  صداقت باش

هیچگاه دست مبر به طفلان تو                 گاه  گاه  آب   بده گل  و راغ را

تا  نباشی   بد تر  ز حیوان   تو                یا  یکی   نخل  و بوته  و باغ  را

زشت ترین است همین عمل در دهر              خوب  بود  دشمن  هم  ترا  باشد

بد تر  از  روز  بد ترین   محشر               در   پی  مال  و  تن  ترا  باشد

درحیات  هیچ مزن  گهی  طفلی               تا مواظب  به مال خویش  باشی

یا   مدار    کردۀ    روا    مثلی                با خبر  تو  ز حال  خویش باشی

چونکه طفلان بسی ضعیف باشند             قدری  هم  پول ترا  نصیب خواهم

در شکستن  بسی  ظریف  باشند             راحت   زنده گی   قریب   خواهم

فرق  انسان  مدار  به رنگ وجود            بس  دیگر  شاد  و  کامیاب باشی

یا  به قوم ،  دین  یا طریق سجود             باصحت دور از هر عذاب باشی

 

 "خارکش"