نجیب بهروش           ونکوور                                                                                

به استقبال  سروده یی از ملک الشعرا، مرحوم استاد عبدالحق "بیتاب" که مطلعش این بیت است:

بـه سـخـتـی در سـیـه چـه آرمـیـدن    بـه کـنـج تـنــگ زنـدان در خـزیـدن

عـلـو هـمـت

بـه رغـبـت زهـــر  قــاتـل ســر کـشیـدن

ز ســـــود هـــــــردو عالــــم دل بـریـدن

بـه دشــت نـامـــــرادی ره سـپــــــــردن

مـصـائـب را ز هـسـتـی بـرگــــــــزیـدن

سیـاووش سـان گــــــــذر از کـــوه آتـش

چـو بـیــــــــژن انـدرون چـــه خـــزیـدن

ز لـطـف و مــرحـمـت نـومـیــد گـشـتـن

دمـــــی در زنـدگــــــــی راحـت نـدیـدن

هــــزاران حــــــرف زشـت و نـا مـلایـم

بـه هـر مـحـضــر ز هـر احـقـر شـنیـدن

بـه ریـش سیـنـــه هـــــردم نـیـش کـاری

ز دسـت ظـالـمـان سـخـت تـر خـلـیـــدن

زدن انـگــشـــــــــت بـر دنــدان افـعــی

و یـا بـا لـب دم عـقــــــــرب گــــزیـدن

بـه فـاقــــــه تـا دم مــــــــــردن تـحـمــل

زخــوان نـعـمـتــــی لـقـمــــه نـچـیـــــدن

بـه دفــع تـشـنـگــی در فـصــل گــــرمـا

ز پـسـتـان ســگ گـــــرگـــی مـکـیـــدن

بـه پـیــش هـمـتــم آســـان از آنـســـــت

کــه از نـا کـــس دمــــی مـنـت کـشیـدن

 

نوامبر 2010

 

 

نجیب  بهروش          ونکوور  کانادا

 

بـیـت الـحـرم مـا

در راحـت مــردم خــوشـــی و عـیـش هـم مـاسـت

آزار بـشـــــــــــــر مـایـۀ رنــج و الــــــــم مـاسـت

آیـیـنـــــــۀ صـــاف دل مـا گـــــــرد کـــــــــدورت

هـــرگـــــز نـپـــذیـرد چـه صـفـا جـــام جـم مـاسـت

در جـادۀ حـکـمـــت بـه مــــــــــراد دل بـیــــــــدار

سـیـــر و سـفــر پـیـهــــــم و گـــام و قـــدم مـاسـت

از پـرتــــــــو انـدیـشـــــــۀ عـالــــــــی بـه رۀ عـام            

افـــــــروخـتــن مـشـعــــــــل دانـش عـلــم مـاسـت

شــمـشیــــر جـگـــر پاره کـن از بـهـــر بـدانـدیـش

هــــریـک ســخــــــن تـیــز زبان و قـلــــم مـاسـت

احـسـاس غــــم و انـدوۀ بـیـــــچــاره و مـظـلـــــوم

در رگ رگ مـا زنـده بــــــود  تـا کــه دم مـاسـت

"ما زنـده بـرآنـیـــــــــــم کــــــــه آرام نـگـیـــــریـم

مـوجـیــم کـه آســـودگــی ما عــــــــــــدم مـاسـت"

ای آنـکـــه سـخــن از لـب لـعــل و رخ گـلــگـــون

گـویـی تـو نـدانـی کــه وطــن مـحـتــــرم مـاسـت

جـان را بـه فــــــدای قــــد ســـــروی ز خـیـــالات

کـردن هـمـه از کـودنـی و از عـقـــل کــم مـاسـت

از وهــم و گـمـــان مـی نـشــود کـــام دل حـاصــل

طـفـلانـه هــوس بـازی مـا زهـــــر و سـم مـاسـت

بـرگـیـــــر دل از مـهــــــــــر بـتــان ســـــــر بازار

مـیــدار به دل عـشــق وطــــن کـان صـنــم مـاسـت

گــــر رفـتــه فــرو مـلــک بـه گــــرداب هــلاکـت

از تـنـبـلــــی و غـفــلــت و جــور و سـتـم مـاسـت

بـر مـحـنـت و درمـانـدگــــی مـادر مـیــهـــــــــن 

 تیمار ضرور است کـه غـمش، درد و غـم مـاسـت            

ور عـــــــزم دلـیـــــرانه کـنـیـــم بهــــــر نـجـاتـش

از غـیــرت و مــــردانـگـــی و از کــــرم مـاسـت

فـــرصـت گـــــذران اسـت و بـه تـکــــرار نـیـایـد

وقـتـــی کـه درآن کــــــار تــوان مغـتـنـــم مـاسـت

انـدر صـــــــف پـیــــکــــــار بـیـا زود رویـم زود

بـیــمــی نـه گـــر از جـادۀ پـر پـیــچ و خـم مـاسـت

هـــر لـحـظــه ز سـر گـر گـذریـــم در رۀ حـفـظـش

دین اســت و وطـن کـعـبــه و بیـت الحـرم مـاسـت

مـا حـــــــرفــی بـه ابـهــــــام و پـس پـرده نـداریـم

زان ســــاده و بــی پـرده نـوشـتــــن رقــم مـاسـت

نوامبر 2010