"فرهاد دریا"

سلطان آواز

 

 

"دریا " توگل باغ هنر سرو رسائی

در سازو سرود موج سرور شور و صفائی

 

تو بلبل بزم طرب و ساز و سرودی

در گنبد افلاک تو پژواک صدائی

 

از حرف و کلامت  گوهر ناب بریزد

بلبل به سخن نیاید اگر لب نگشائی

 

در مجمع ارباب هنر صدر نشینی

بیرنگ بود بزم طرب گر تو نیائی

 

آندم که شود سوی وطن فکرو خیالت

آن لحظه تو در بام فلک  نغمه سرائی

 

تابنده بود کوکب اقبال بلندت

فرهاد عزیز ازکرم و لطف الهی

 

کس همچو تو آوازۀ دوران نتوان دید

برقافلۀ شهر هنر بانگ درائی

 

بر کام "ثنا "وصف تو شیرین تر از شهد

نازم بتو دریا  که به توصیف سزائی

 

محمد اسحاق  ثنا

وانکوور  کانادا

 

5-12-2010