رمز پيروزي

                                                                ----------------

                                                             اگربا هم شويم همرزم ،

                                                             اگر با هم گزاريم گام در يک راه،

                                                             اگربا هم گزينيم  سنگر واحد ،

                                                            اگرازيک کمان تيري رها سازيم،

                                                            اگربا هم درخشانترفروزيم شعله ي پيکار:

                                                            شکافيم جوشن دژخيم

                                                             بسوزيم هستي دشمن

                                                           ستا نيم خونبهاي همو روانرا

                                                            بدست آريم پيروزي و شاد کامي

                                                            بنو شيم پيک آزادي

                                                           بريم ره جانب خور شيد

                                                          و آنگا ه درعمل يابيم:

                                                         که تنهايي زبوني است وناداني

                                                         وبا هم متحد بودن: توانايي ودانايي

                                                        رسيدن برهدف را رمز پيروزي                         

                                                      

                                                                 دکتور عزيزالله حسان

 

                                                              يزد، 13 /6/ 1356