طاهر پر شکسته

 

 

چون من به غمی نشستۀ ی کو ؟

از درد فراق خستۀ ی کو ؟

 

در باغ طلب به  جستجویم

نخل  ز  امید رستۀ ی کو ؟

 

در کشمکش جهان هستی

چون من به  علم سرشتۀ ی کو ؟

 

در طالع  و بخت مردم ما

از حرف خوشی  نوشتۀ ی کو؟

 

در اوج خیال همچو بیدل

حرف سخنی نگفتۀ ی کو ؟

 

چو طاهر در قفس تپیده

بی بال و پری شکستۀ ی کو ؟

 

برگوی " ثنازشعر  زیبا

در دفتر تو  نهفتۀ ی کو ؟

 

 

محمد اسحاق "ثنا "

شهر وانکوور

کانادا 

4 -10-2010