بس افغانم من افغان

 

نه بلوچم  نه ازبیک ، نه هزاره نه پتـــــــان

                                                     زاده درین بوستــان ، بس افغـانم من افغــان

نه پشه ام نه تاجـک ، نه ترکامن نه تاتـــــار

                                                     پروده در خراســان ، روییده در شهرستــان    

بلخ تست ام البـــلاد ، بوداست در بامیــــــان

                                                     بام جهــان در پامیر، درۀ اونی در پغمـــــان  

آب رحمت درزاب ، گرمابه در شبرغـــــان

                                                    کان نمک دراندخوی ، انجیر در سمنـــــگان

انار دارد قندهـــــار، هری با خواجه غلطان

                                                     انگور خواجه صفـا، خٌش نام دارد در جهان

پارینــه شهر آرش ، پرورده  گـٌــــرد آوران

                                                    قلۀ ستیغ البــــــرز ، شب ره گشــاید کاروان 

ظلم چنگیزوانگریز، بس ببریده این خاکـدان

                                                    اسطورۀ این میهـن ، زنده ست در خراســان

فردوسی و مولوی ، زاده در افغان ستـــــان

                                                    شمچراغ از آبخیز ،گوید تک آهنگ دوستان

                                       

 

                                                            «شمعچراغی از آبخیز شهر آفتاب»