پیکارپامیر

13-08-2010

نه آسان است صید خاطر آزاده گان ( بیدل)

به سلسله ی اظهارات استعماری و دشمنانه ی برخی ازعناصرخارجی و داخلی پیرامون طرح وطرفداری از تجزیه ی افغانستان، اینک، اجنت دیگری بنام " گالبرایت" امریکایی که قبلاً نماینده ی سازمان ملل درافغانستان بود، نیز دست روی دست اجنت های دیگر گذاشته و گفته است که : " تلاش های مسلحانه ی ایالات متحده ی امریکا برای ملت سازی در یک کشوری که در امتداد خطوط قومی پارچه پارچه شده ، بیهوده است و امریکا باید عساکرخود را از افغانستان خارج کند. " وی همچنان افزوده است که : " پشتونها درافغانستان یک گروه حاکم هستند، درجنوب شرق کشورقدرت دارند و تمام طالبان مربوط به قوم پشتون میشوند و از پایگاه های مستحکم و حمایت چشمگیر در مناطق تحت نفوذ پشتون ها بر خوردار میباشند. "

" گالبرایت " اضافه کرده که : " شمال افغانستان و ولایت کابل متشکل از گروه های مختلف و متنوع از قبیل تاجیک ها، هزاره ها و ازبیکها میباشند. این گروه ها بعد از سقوط کابل به دست طالبان، جبهه ی اتحاد شمال را تشکیل داده سر انجام رژیم طالبان را سر نگون کردند. این گروه غیر پشتون خواهان روابط دوستانه با امریکا بوده و حساسیت شدید در مقابل طالبان دارند. امریکا میتواند این گروه را مورد حمایت خود قرار داده آنها را از ظلم و ستم پشتونهای جنوب محافظت کند."

شما خواننده های گرامی درک میکنید که اجنت های جهان سرمایه و قدرتهای استعماری، باساس وظیفه یی که برای شان سپرده شده، در این اواخر بگونه ی یکسان سخن میگویند و همه آب ها را به آسیاب تجزیه طلبان داخلی و خارجی می ریزند. موضوع مربوط به طرح تجزیه ی افغانستان طوری بالای میزمنابع استخباراتی قدرت های بزرگ خط کشی شده که سخنگویان آنها باید پیوسته موضوع "پشتون" و" تاجک" ، خصومت های دیرینه به اصطلاح آشتی ناپذیر میان اقوام افغانستان عزیز وهمچنان، "شمال و جنوب " و " اکثریت " و " اقلیت" را به زبان آورده آنرا بزرگ جلوه دهند ووعمداً بزرگ بسازند، در نتیجه، چنین دُرفشانی نمایند که مشکل افغانستان جز از راه تجزیه و تقسیم به شمال و جنوب، حل نخواهد شد.

ما نه تنها به ریش چنین اجنت های ملوث، مزدبگیر و خریده شده می خندیم، بلکه با آنها قاطعانه میگوییم که به هرطرزی که خواهی جامه میپوش من ازطرزخرامت می شناسم

آیا جای خنده نیست که این اجنت های بی ارزش مکرراً چنان وانمود میکنند که گویا تازه، امریکا میخواهد در افغانستان " ملت سازی " نماید؟ آیا افغانها و جهانیان از این مهمانان ناخوانده ی نا جوانمرد نخواهند پرسید که پس چه شد آن ملت زنده و آزاده و سلحشور دریک سرزمین تاریخی و کهنسال ودارای سوابق طولانی چندین هزاره ساله که ده ها بار پوزه ی متجاوزین تا به دندان مسلح را بخاک مالیده است ؟ آیا قبل ازآنکه شما اجنت های دشمن کیش با سربازان نادان تان پا بخاک پاک افغانستان بگذارید، اقوام مختلف با زبانها و رواجهای مختلف و با حفظ همه گونه خصوصیت های قومی و زبانی شان دراین خطه معین اجدادی شان همانند خواهر و برادر درکنار یکدیگر نمی زیستند؟ آیا گروه تروریستی، جهالت پیشه، فروخته شده و ضد علم و دانش بنام " طالبان " را ملت افغانستان به وجود آورده یا دالر و دینار و دسیسه ی شما غربی ها با همدستی چاکران عربی و پاکستانی تان؟ آیا اختلافات میان بعضی از اقوام داخل افغانستان و عمدتاً میان " پشتونها" و " تاجکها " و " هزاره ها" و غیره را شما طراحان استعماری توسط مزدوران مسلح و فروخته شده ی تان دامن زدید یا ملت عزیز و صلحدوست افغانستان؟ آیا قبل از دخالت و تجاوز دو ابرقدرت استعماری ( روسیه و امریکا) برافغانستان، چنین طرح و تفکر غلط و خاینانه بنام " تجزیه ی افغانستان" وجود داشت ؟ این مسلم است که مردم افغانستان چه درشمال و چه در جنوب، از گروه تروریستی طالبان نفرت دارند و هرگز آنها را نمی پذیرند، زیرا گروه فروخته شده، استعماری و ضد نام و نشان افغانستان اند. این هرگز به معنای آن نیست که بخاطر این گروه تروریستی، افغانستان تجزیه شود. مردم افغانستان نیک میدانند که ایجاد گروه بی آبروی طالبان درخاک توطئه خیز پاکستان و گسیل آنها برای کشتن مردم، دامن زدن به کین و انتقام و گسترش افتراق ملی دقیقاً به منظور تسهیل طرح تجزیه ی کشور آبایی ماصورت گرفت وحال میخواهند بهمین بهانه پیکرمیهن عزیز ما را دو نیم کنند.

بهرصورت، افغانهای وطنپرست شاهد اظهارات خصمانه و رذیلانه ی سردمداران پاکستانی نیز در چند سال اخیر بوده اند. حکومت مداران شعبده بازپاکستان مانند نواز شریف ها و بی نظیر ها و مشرف ها وجنرال حمید گل ها  امثالهم نیز بیشرمانه موضوع " اکثریت" و " اقلیت " و " پشتون " و " تاجک " و غیره را نشخوار میکردند ومیکنند تا عین طرز تفکر و آیدیای جبری تجزیه و تقسیم افغانستان را ایجاد نمایند که ما حتی المقدور مُشت شان را درهرفرصت و هر موقع باز کرده ایم .

درهمینجا لازم میدانیم خطاب به عده یی از هموطنان و گرداننده گان سایت های انترنتی و نشرات نوشتاری و تشکلات حزبی و سیاسی با مسوولیت گوشزد نماییم که یکبار دیگر در اطراف این سر وصدا ها و اظهار نظر ها ی مغرضانه ی خارجی ها دقت بیشتر نمایند و عمق اهداف و مقاصد استعماری آنان را دریابند. مردم  نجیب افغانستان که مشتمل بر اقوام مختلف، چون گلهای رنگارنگ دریک باغستان اند، هیچگاه با برادران و خواهران هموطن خودشان دشمنی و ستیز نداشته و ندارند. این ، همان دستهای غرض آلود، ناپاک و خون گرفته ی سلاطین خون آشام ، همسایه های بد طینت و قدرتهای مغرض استعماری بوده و هستند که بعضاً یک قوم را دربرابر قوم دیگر یا اهالی یک محل را در مقابل اهالی محل دیگر بکار گرفته اند و یا اینک،  تبلیغات نا روای تجزیه طلبانه را به راه انداخته و می اندازند تا ما را بیچاره تر کنند و خود شان بکام دل رسند.

ملت مظلوم و اما با شرف افغانستان همانطورکه گروه خونریز طالبان را ازخود نمیدانند وبه اصالت چاکری آنها بخوبی پی برده اند، همانسان هیچ جنگ سالار، هیچ قوماندان و هیچ تفنگدار و دار ودسته ی جفاکار وضد مردمی را نماینده و یا قهرمان خویش نمی دانند. بنابران، خونریزی های گروه طالبان و یا جنایت های سران وسرکرده گان سایر اقوام چه در شمال و چه در جنوب ، چه در شرق و چه در غرب افغانستان هرگز نمیتواند بهانه یی باشد برای دامن زدن به خصومت ملی و تجزیه و تقسیم کشورعزیزما افغانستان.

بیایید هرچه زودتر، آگاهانه تر و قاطعانه تر در برابر دسایس و شیطنت های عناصر و منابع داخلی و خارجی باستیم و با یکصدا  نقشه های شوم آنها را برهم زنیم تا دربرابر تاریخ و در برابر دیده گان انتظار مادر میهن سر فراز باشیم.

پاینده و جاوید باد افغانستان و ملت شجاع و آزاده ی آن !