"فــرجــام مـا"

 

عــایــداتِ کــشــــــــــــــــور از اعـــــــــوامِ مـاسـت

نـه  ز خــصـــــــــــــمِ  ظــالـــمِ  خــودکــــامِ مـاسـت

دشــــمـــن مـا یـــکّــــه پــشـــت ســــیــــــــــم و زر

کـَــی بـه فـــکــــــــر بـــیــــــــوه و اِیــتــام مـاسـت؟

هــمــچــــــــو گــلــچـــیــن در لـــبــــاس بــاغــبــان

روز و شـــــب در گـــلـــشـــــنِ گـــلـــفــــام مـاسـت

زیـــــــــــــر نــــــام انـــکـــــشـــــــــــاف و ارتــقــا

در ســـــــــــــراغ پــخــتــه و هــــــم خــــام مـاسـت

آوخ ایـــنـــکـــه مــدتـــــی شــــــــد  جـــــــایِ مــاه

ارتـــش او شــــب بــه پـــشـــــت بـــــــــام مـاســت

هــمــچـــو گـــرگــی کـاو بــه بـــرّه حــمــلــه کـــرد

او بــه جــــــــــــــــــــــــــــــانِ مــردمِ آرام مـاســت

دیـــن بــهــــانــه ، اصـــــل مـطــلــب ثــروت اسـت

او نـه خـــصــــــمِ مـذهــــب و اســــــــــلام مـاسـت

او مُـســـلّــــط ، مــا بـه جـــــــــان هـــمــــدگــــــــر

از تـــفـــــــرّق آخــــــر ایــن فــــرجــــــــام مـاسـت

از ظــــلامِ ایــن نـــفـــــاق اســـت کــایــن چــنــیــن

تــیـــــره چــــون شـــب ســر بــســـر ایــام مـاسـت

چـه "خــراســان" چـه اگــر "افـــغــــانـــسِــتــان"

از چـــه گــــوئــــی مـشــکــــل انــــدر نــام مـاسـت

یــک بــه قــصــــر و دیــگــــران درگـــیـــر فــقــــر

ایـــن تـــفــــــــــــــــــــاوت عـــلّـــــــت آلام مـاســت

از زبـــان و قــــــوم و مـذهـــب مـیــــگـــــــــــــــذر

تــه بـــنـــــــای وحــــدت مــا عــــــــــــــــام مـاسـت

بــشـــــنـــــــو از مـن شــــرح مـلـــت ای رفــــیـــق

مـلــت مـــا تـــــــــــــــــــوده ی اقــــــــــوام مـاسـت

بــحـــــث خــاصـان جــمــلـــه یــکــســـر انــتــــزاع

انـــقــــــــــلاب عــــــامــیـــــان الـــهــــــــام مـاسـت

بــی تــحــــرّک مـشــکــــل مـا حــــــــــــــــل نــشــد

حـــلّ مـشــکــل (حـکـمـت) انـــــــدر گـــــام مـاسـت

 

(2010/06/25)