مولانا عبدالکبیر (فرخاری)      ونکوور، کانادا

 

 

به استقبال از مطلع غزل محترم وحید (ادا)

 

بگذرزسرگرانـــی تـــادربــلا نمــــانــی

کاسودگی محال است این نکته گرندانی

 

سرچشمه ی حیات

 

رفتی به راه مردم، خـــــورشیـــــد آسمانــی            درجســم بینــوایـــان، آب و خـــرو روانــــی

با توروم به جایی، سرچشمــه ی حــیاتســت            گردرسپهـــرانســـان، آیــم بـــه پـــرفشانـــی

باهم چو مشت باشیم، برفــــرق زورمنـــدان            نتوان همی بجایــــی، بـــیزور کـــامرانـــــی

باپای سوی جانــــان، رفــتن هنــرنبـــاشــــد            رفتن به سرچوآهو، کـــاریـــست قهرمانــــی

به دورشمع روشن، پـــروا نــه کــن گـــدازم           نبود به گاه پیکار، پـــروانـــــه را عنـــانــــی

چون خشت کاخ میهن، ازهـــم جدا نباشیــــم            درآسمان صافش، پرویــن و کهـــکشـــانــــی

مارا سپاس باید، بـــرفیــض روح بخــشـــش           زان سفره ی که خوردم، روزی دو لقمه نانی

پیری که رهنورداست، برطرف بام گـردون            آری توان رسیــــدن، بـــافکـــرت جــوانــــی

بی ره روان چنـــدی، دربستـــرزمـــان هـــا            دیـوانـــه مینهـــد پـــا، درراه نــــاتــــوانــــی

پـــا ازگـــلیم بیـــرون، زاهـــد کــند روا دان            آســــوده تردواند، خرتــابـــه پـــیش جــانـــی

 

                                    بردست پرتوانم، گیرم چـــراغ وحـــدت

                                    یورش ببربه ظلمت، (فرخاری) تاتوانی

 

مولانا عبدالکبیر "فرخاری"                                                                    ونکوور- کانادا

 

به ابتکار هیئت رهبری خانۀ فرهنگی "مولانا" در ونکوور - کانادا به زعامت "قیام" ، مطلع غزل "حافظ" :

تعالی الله چه دولت دارم امشب         که  آمد  ناگهان   دلدارم امشب                     

به استقبال قرار گرفته است.                                                                                               

 

مشک تر

درین     محفل     علمبردارم    امشب        به   فرق   ساقیم     گل     بارم  امشب

حقیقت روشن است چون ماه وخورشید       سخن   با   جام   و  ساغر  دارم امشب

زنم    طبل    اناالحق    تا    دم   صبح      "چو  منصور ار کشی  بر دارم امشب"

زبانم    مشک    تر   ساید   به  اوراق        ز   ناف       آهوی       تاتارم  امشب

چو بلبل  بر  سر  شاخ  گل    و  برگ        تراود     شهد      از     منقارم  امشب

رود   تا   چرخ    گردون    آه   گرمم        فلک تاز     است      استغفارم  امشب

به  بزم    ما    نمی     گنجد    سیاهی        چو  خود  بیگانه   را   نگذارم  امشب

ز  یار    شعله خو     در    بستر  ناز        بجانم    نیش     نیشتر     دارم  امشب

تو   و   کاخ     میان    باغ    فردوس        من   و   این  ساغر   سرشارم  امشب

به  زاهد   گو   مده    ساقی   می  ناب        ندارد       قدرت        پیکارم  امشب

رقیب    ار   بشکند    رسم    ادب  را        سر  دشمن   به   ناخن   خارم  امشب

نمی ارزد  جهان    یکسر   چو  کاهی        بیک   برگ     گل    فرخارم  امشب

الا   ای       صاحب       فکر    اباطل       مگیر   از   پنجه ی    افگارم  امشب

ز  دین   زندان    مساز   آخند   نادان        بگوشت   حلقه   کن    گفتارم  امشب

براید    ملی      از     زیر    غذایت        "که  سرپوش  از طبق بردارم  امشب"

دهی  یک  لقمه  نان  بر نفس  سرکش        کند      آشفته   تر      بازارم  امشب

نه  بیند    دید    کرزی    راه    انسان        بخوان   این   نکته  از  آثارم  امشب

گل  و خشت  وطن   برکندی   از  بیخ        به  تعمیرش   ز نو   معمارم  امشب

اگر   افتد    بخاک    از   شدت     فقر        گدای       مفلس        بیمارم  امشب

روان است  سیل غم   در  شام  دیجور        ز چشم    نرگس     خونبارم  امشب

ز ظلم    و   رنج     بیدادت    ستمگر        سر  شب   تا   سحر   بیدارم  امشب

به   بزم    خانه ی    مولای    بلخی

چو "فرخاری"  گل   بیخارم  امشب

نظرات، پیشنهادات و همکاری همه شعرا و نویسندگان گرامی بدیدۀ  قدر نگریسته میشود.

آدرس ما :

                                                                   Website: www.houseofmawlana.com

                                                                   Emails: editor@houseofmawlana.com

 

 

 

 

 

حرف درست وبه جا،نافیی قرآن کجاست؟                        

کور  کجا  بیندا  ،   مشعل رخشان کجاست؟     دیده   چو  بینا   بود   ،   مینگرد  کان کجاست؟

تیره دلان را همیش ،  رأی   بود  ناصواب     حرف وعملشان به جز،هرزه وعصیان کجاست؟

انجمن  آرایی   از   ،   غول   توقع    مدار     زینت   باغ   و  چمن  ،   خار  مغیلان کجاست؟

محفل  شعر  و  ادب   ،   ویژۀ   فرهنگیان      جایگۀ   هر  خس   و  سفله   و   نادان کجاست؟

معرفت  آموختگان  ،  راۀ    غلط    نسپرند     خرده   به  این  طائفه  ،  کار  سخندان کجاست؟

آنکه   به مکارگی   ،   خرقه   به بر  میکند     در   تۀ   عمامه اش   ،     کلۀ   انسان کجاست؟

فضل فروشی بس است  ،  عابد ناشسته رو     در  دل  تاریک   تو   ،    پرتو   ایمان کجاست؟

رو  به قفا  کرده یی ، لاف  مزن   ا ز  خرد     فکر  عقبگرد  تو    ،  ارزش  دوران کجاست؟

هستۀ   فرهنگ ما  ،  مأمن صدق وصفاست     چشم  هنربین بکار  ،    تانگرد   جان کجاست؟

قدر  فراز  آیدت   ،  از  همه   "گفتارنیک"     زشت وقبیح ودرشت ، حرف بزرگان کجاست؟

هست  کتب  رهنما  ،  برهمه  "کردارنیک"     بدعملی   درجهان   ،    کار  مسلمان کجاست؟

راحت   عالم   بود  ،    زادۀ   "پندارنیک"     هرکی  ندارد  ازین  ،     پیرو   قرآن کجاست؟

تاکه    تأمل   کنی  ،  پی  به  حقیقت  بری     حرف  درست  و  به جا  نافیی   قرآن کجاست؟

وای  به حالت  اگر  ،  غافل  ازین نکته یی     کعبۀ   مقصد  کدام   ،   لانۀ   شیطان کجاست؟

ور  به خطا  رفته یی  ،  عذر بیاور به جا

بسته به روی کسی،درگۀ سبحان کجاست؟