پیکار پامیر

 

28-07-2010

 

معرفی یک اثر جدید            

اخیراً اثر جدیدی بدستم رسید تحت عنوان  "  شاه شجاع دُرانی و حامد کرزی درآیینۀ تاریخ ".  این اثر با ارزش که توسط  هم میهن مبارز، پُرکار و محقق ما  (داکترعبدالحنان روستایی) تألیف گردیده است ، با قطع (15/21 سانتی) ، کاغذ و پُشتی مناسب ، درهشتاد و سه صفحه ، به تیراژ یکهزار جلد توسط مؤسسه ی انتشاراتی " بامیان "  در فرانسه بچاپ رسیده است .

اثرمذکور، دارای متن بسیارارزنده ی تحقیقی، شیوا و مستند بوده مجموع مطالب مندرج دران، بمنظور فراهم آوری سهولت بیشتر برای خواننده و جا بجایی منطقی حوادث مورد نظر، به پنج بخش تقسیم گردیده و چنین :

بخش اول :  پیشگفتار

               نوکران اجنبی و قضاو ت مردم

بخش دوم:  جاسوسان، خاینان و وابستگی به اجنبی

              عقد قرار داد ها

              روش انگلیس و امریکا در افغانستان

بخش سوم:  مدافعۀ افغانها

              مقاومت ملی

              بی صلاحیتی مزدوران و چرخش سیاست آنها زیرفشارمردم

              فریبکاری استعمار و موفقیت مردم

              وجوه اختلاف شاه شجاع دُرانی و حامد کرزی

بخش چهارم:   پایان سخن

          منابع و مأخذ

جناب داکترعبدالحنان (روستایی) در بخشی ازپیشگفتارخویش چنین مینگارد :

 " . . . باوجود تفاوت زمانی بین دو رژیم دست نشاندۀ اجنبی یعنی شاه شجاع و حامد کرزی، اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی افغانستان در این دو دوره، شباهت های جالبی به هم میرسانند. "

مؤلف علاوه میکند : " . . . زمامداران  ظاهری چون شاه شجاع، ببرک کارمل و حامد کرزی همانند خاینان ملی و جاسوسان اجنبی، مورد تنفر و انزجار عمیق مردم خویش قرار داشته و با مرگ های ذلتباری به جایگاه اصلی شان در زباله دانی تاریخ سپرده شده و میشوند. پایان کار حامد کرزی و اعوان و انصارش هم نمیتواند به حکم تاریخ از سرنوشت ذلتبار شاه شجاع و همقطارانش چون ترکی، امین، کارمل، نجیب، گلبدین، ملا ربانی و ملاعمر بهترباشد. . . "

وقتی خواننده به متن اثر رجوع میکند، ارزش کارمؤلف محترم درمقایسه ی دقیق و مستند تاریخی میان دو عصر( شاه شجاع و حامد کرزی) و دو تجاوز نظامی ( انگلیس و امریکا درقرن نزدهم و قرن بیست و یکم ) درافغانستان را در می یابد. بویژه که مؤلف ، عمدتاً از تاریخ بی بدیل " افغانستان در مسیر تاریخ" ، اثر روان شاد غلام محمد غبار بسیار بمورد بهره جُسته است .

جناب داکتر(ع. روستایی) طی این، اثرکوشیده است نه تنها وجوه مشترک دو عنصر دست نشانده ی اجنبی ( شاه شجاع المُلک و حامد کرزی) واعمال و کردار نیرو های اشغالگر خارجی در دو مقطع جداگانه ی تاریخی را بیان نماید، بلکه میخواهد بادرایت کامل برای خواننده ثابت کند که حامد کرزی به مراتب مطیع تر،دستورپذیرتر، بی همت تر و بی صلاحیت تراز شاه شجاع درانی دربحبوحه ی اشغال نظامی اخیر افغانستان و در قبال قدرت های اشغالگر میباشد.

مؤلف محترم در بخش چهارم  و در تحت عنوان " پایان سخن"، چنین مینویسد: " . . . حامد کرزی چنان ذلیل و دون صفت است که اگر حلقۀ غلامی گردن او را شق کند، باز هم حاضر نیست که آنرا از گلو بیافگند و هنوز میکوشد که نیش و خنجر استعمار را در جسم و جان مردم خود عمیقتر فرو برد، چنانکه امریکایها توانستند به کمک حامد کرزی، نوکران اجنبی اعم از هم قماشان خودش، ائتلاف شمال و اینک به اصطلاح جبهۀ ملی، طالبان، حزب اسلامی گلبدین، خلقی ها و پرچمی ها و نوکران سی آی ای و آی اس آی را در حکومت دست نشانده جا بجا کنند . . . "

 جا بجایی یک سلسله عکسها درصفحات مختلف این اثر، نه تنها بسیار به مورد افتاده اند ، بلکه گزینش آنها نیز قابل تقدیر است .

ما، درحالیکه مطالعه ی این اثربِکرِ (سیاسی – تاریخی- تحقیقی ) را برای هم میهنان علاقه مند خویش سفارش میکنیم، آرزو مندیم سایر مبارزان، محققان، قلم بدستان و طنپرستان آزاده ی ما نیز با تألیف و نگارش آثاری از این دست ، درافشأ عمیق تر دسایس ضد ملی  و تنویربیشتر ذهنیت ها ی عامه، مصدر خدمت بیشتربه مادرمیهن شوند. موفقیت های بیشترجناب داکترعبدالحنان روستایی را آرزو میکنیم.

ایمیل آدرس و شماره ی تلفون  " انتشارات بامیان" در فرانسه چنین است :

cultureafghane@free.fr

+33(0)5.55.35.96.01