مهران مبارز

 

 کاش می شد

  کاش می شد این دلم آباد بود 

 نفرت و غمها به دست باد بود 


 کاش می شد دل فراموشی نداشت 

 حرف های گلرخان جوشی نداشت 


 کاش می شد موج راز زندگی 

 می پریدن بر فراز سادگی


 کاش می شد موج ها مهمان شوند 

 در میان کوله ها پنهان شوند 


 کاش می شد عاشقان غمگین نبود

 خون عشاق بر زمین رنگین نبود 


 کاش می شد زیرچطر زندگی

  با تو باشم یکدمی در بندگی 

    کاش مهران خاک پای یاربود

   برزبان عاشقان تکراربود