م.ایوب ساعی فاریابی
 کلگری - کانادا

 

 قتل و قتال
 قتل و قتال ظالمان این  ظلم  دوران بگذرد
 
فریاد  طفل  بی پدر  دور  یتیمان  بگذرد

بودی  زمانی میهنم  شهرای  مهدی کاروان
 
امید یکبار  دیگر زین  ره  کاروان  بگذرد

 ملت اسیر درد و غم در چنگ ارباب  ستم
 
ای قهرمانان همتی این درد و حرمان  بگذرد

 پوشیده بخت مهر و ماه در سایه  ابر  سیاه
یارب کرم  این  تیرگی این ابر آسمان  بگذرد

 بردند  بیرون  خاینین  هر هست ما هر بود ما
 
تا  چند ما  نظاره گر  این دور دزدان بگذرد

 "ساعی" ز غفلت  بگذریم  دست  محبت  بفشریم
از  وحدت ما آنگهی  این  رنج و حرمان بگذرد