الفبا 

...........
شورشِ اندیشه 

به زورِشورشِ اندیشه یارا

سرِ شب را ببر ازریشه یارا

بَکُن خونِ سیاهی را زهرسو

به هر رنگی میانِ شیشه یارا

...........

   پا به گل

بگو اندیشمندِ پا به گل را

بگیر ازرویِ همت دستِ بل را

گذرکن ازسرِ لایِ تعصب

گشابررویِ یاران شهرِ دل را

.........

 

قوم وخویش

زتار وپودِ ریشه ریش ریشیم

به پایِ قامتِ اندیشه نیشیم

شنیدم اززبانِ بستۀِ دل

که ماباناجوانی قوم وخویشیم

............

الفبا

عروسِ  سربه زیرِ شرمِ شهرم

الفبایِ تعصب گشته مَهَرم

به هرچه واژۀِ آغشته با مِهر

الی قافِ قیامت قهرِ قهرم

...........

آژیرِ غرور

سرودِ سرخِ آژیرِ غروریم

ترنُّم بخشِ هر تیرِ تروریم

ازانرو ناله ات راکم شنیدیم

که ما دراوجِ قدرت کر وکوریم

...........   

دستۀِ کوران
دلِ همسایۀِ هارا می زنی سر
نگردی بر مگر بادیدۀِ تر
میانِ دستۀِ کوران درآنجا
مقرب تربرادر آنکه کرتر
.........

نماد

نمادِ    فتنۀِ      آخر زمانیم

به هرچه غیرِ ایمان همزبانیم

صدایِ های وهویِ جانیان را

به رویِ هرد ودیده حامیانیم

...........

تجارت پیشه

نشستیم و شبی اندیشه کردیم

به نامِ دین تجارت پیشه کردیم

وطن بنگرکه با همدستیِ غیر

چسان خونِ تورادرشیشه کردیم

...........

آهویِ ایمان

بر اندازِ    نظامِ   نام وننگیم

به جانِ   آهویِ  ایمان پلنگیم

شده خارِ   سرِ  راهِ    محبت

نمیدانم که از جنسِ چه سنگیم

..........

خونِ شیشه ها

بلایِ جان چه کس غیرِ تنِ ماست

چه کس جز گرگِ غفلت رهزنِ ماست

چنان   با سنگِ   سینه  همصداییم

که خونِ شیشه ها برگردنِ ماست 

  ..........

قطارِ لحظه ها

زبس ازشیشۀِ شهرت خماریم

به رویِ گردنِ اندیشه باریم

قطارِ لحظه هارا داده از دست

اسیِرِ گریه هایِ خنده داریم

...........

نورالله وثوق

دوشنبه  7/4/1389

.........
زرخرید
.........

جَرِی وجَوَک
جنونِ جهلِ مجهولِ جفنگیم
به پایِ هرچه لنگی نیشِ سنگیم
بلایِ    جانِِ  میلادِ    تفکر
جَرِی وجَوَکِ جنگِ تفنگیم

بویِ جهلِ
زدستِ بویِ جهلِ  خودبه جانم
دماغم    را     بلایِ   جاودانم
شده  جارِ  سرِ   چارسویِ دلها
که من  بازیچۀِ  دستِ جهانم
.........
نمادِ
 میانِ شعله خودرا می گداز م
 شرارت را     نمادِ  سرفراز م
زبس باجهل ونخوت خوگرفتم
زهرچه غیرِ نفرت بی نیاز م
...........

روحِ ناجوانی
بگوتاکی چنین کوته نظر دل
به کنجِ    ناجوانی   مستقردل
مشو با کرگسان همدستِ پرواز
بکن وا باعقابان بال و پردل
........
زرخریدِ
مکن با اشکِ حسرت دیده تر دل
فراتر  از   نگاهِ   خو د بپَر دل
نمی خواهم تورا مثلِ حریفان
غلامِ     زرخریدِ    کور   وکر دل
..........
رنگِ   استقلالِ
بنایِ    ذِلَّتی   تأسیس کردیم
 خجالت راسراپا خیس کردیم
سخن ازرنگِ استقلالِ  دل شد
دهانِ دیده راسرویس کردیم
.........
تزریقِ ریا
نگربالا وپستِ لحظه ها را
تماشا فرد  فردِ   آشنا را
به بین دررگِ اندیشه هاشان
بلایِ    خونِ    تزریقِ  ریارا
.........
بویِ  وحشت
زصبحِ سربلندی عارکردم
به گردن  بردگی رابارکردم
زبس ازرنگِ وحشت بوگرفتم
تورا از آدمی بیزارکردم
...............….......
تُبره وآخُر
بودازهرکجایی پُر دلِ من
شده همسنگرِ سُرسُردلِ من
بگیرد امتیازازصلح وجنگش
خوردازتُبره وآخُردلِ من
...................
هیولا
هیولا سان به پاکردی هیاهو
 گرفتی   پایِ   دلهارا  زهرسو
چه بد  دیدی   زبارانِ   محبت
که ازخون وطن جاری کنی جو
.................
شرنگی بجای شهد
شرنگی را خیال شهد کردیم
بجای حق بباطل عهد کردیم
بپای خود بسوی دار رفتیم
عجب مردانه جد وجهد کردیم
...............
نورالله وثوق
31/3/1389