مشرب پروانه

 

دل کجا بیاد آن جانانه میگیرد قرار

کی به کنج  سینه و در لانه میگیرد قرار

 

درطریق مشرب پروانه می نازم که اوی

تاکه خاکستر شود مردانه میگیرد قرار

 

بوالهوس  هرگز ندارد مایۀ عزو شرف

دربساط آدمی  فرزانه میگیرد قرار

 

خاطر آزادۀ آواره گان ملک غیر

هم رکاب شیون زولانه میگیرد قرار

 

درلطافت در نزاکت دلبر طناز من

هم طراز دختر فرغانه میگیرد قرار

 

بادل غم پرورش یارب چسان سازد  ثنا

نه بکوی ،دشت و درب و خانه میگیرد قرار .

 

محمد اسحق  ثنا 

شهر وانکوور  کانادا

 

19 ،june .2010