پیکار پامیر

05-06-2010

مافی الضمیر انگلیسی ها درافغانستان افشا گردید

 

درجریان همین هفته، " ولییم فاکس" وزیر جدید دفاع انگلیس سفری داشت بکابل وطی یک کنفرانس مطبوعاتی اظهاراتی نمود که هم مقامات حکومت کرزی را آزرده ساخت وهم  برخی از افراد ومنابع دیگر را متحیرنمود، اما به نظر و اعتقاد ما،  وزیردفاع انگلیس درواقع، آنچه را  در مافی الضمیرخودش و دستگاه رهبری  کشورش میگذرد، ولی تا کنون بگونه ی شیطنت آمیزی روی آن پرده ی نازک دپلوماسی وعوام فریبی کشیده بودند، بیرون داده است.

 " فاکس" با صراحت گفت : " انگلیس یک پولیس جهانی نیست و وظیفه نیرو های انگلیسی در افغانستان امن تر ساختن سرکهای کشورمان است ، نه فرستادن دختران افغان به مدرسه، ما به فکر کشور خود هستیم که نیرو های خود را به افغانستان فرستاده ایم "  

بلی، ما قبلاً به تکرار گفته ایم و باز هم میگوییم که خارجی ها و بخصوص انگلیسها هیچگاه در اندیشه ی کومک واقعی به مردم افغانستان نبوده و هرگز دلشان به غمها و رنجهای مردم دردمند و جنگزده و پریشان حال افغانستان نسوخته و نخواهد سوخت.

 اظهارات صریح و آشکارای اخیر وزیر دفاع انگلیس، درحقیقت حیثیت پتکی را دارد که به فرق افراد و تشکلات خود فریب و یا غافل افغانی فرود آمد تا آنها دیگر از عمق غفلت و خود فریبی و خوش باوری های کودکانه  بیرون آیند و دیگر نه در اندیشه ی گمراه کننده ی مثلاً همدردی های انسانی نیرو های خارجی، بخصوص نیرو های دغا باز و فریبگر انگلیسی ، بلکه در فکر و اندیشه ی نجات  سرزمین اجدادی شان از چنگ همین اشغالگران مسلح ، زورگو و استفاده جو باشند و ارزشهای مادی و معنوی از دست رفته ی جامعه افغانی را با همت افغانی ، با مبارزه ی دوامدار و با آگاهی سیاسی و اتحاد و همدلی با سایر میهن پرستان، ایجاد صف مستحکم ملی – مبارزاتی و ترک بی کرختی و بی تفاوتی   احیا کنند.

علاوتاً، افغانها اکنون میتوانند با صراحت و آشکارا، خطاب به این مهمانان ناخوانده ی خرابکار بگویند، ما به چنین مهمانان حیله گر، دغا باز و توهین کننده  احتیاجی نداریم، هرچه زود تربه کشورتان برگردید تا خیابانهای لندن  را محفوظ نگهدارید!  ضرب المثلی داریم که میگوید : مرا به خیر تو کارنیست؛ بما شر مرسان !

مردم دراک افغانستان ازمدتهاست فهمیده اند که  نیرو های انگلیسی نه تنها ظرف ده سال اخیرهیچ حرکت مثبت و سازنده یی که واقعاً  تأمین کننده ی صلح و امنیت درافغانستان باشد ، انجام نداده اند، بلکه ازهمان اوایل سال 2001 میلادی،  خود شان آگاهانه و با برنامه،  در  مناطق جنوب و جنوب غرب کشور ما ، جا بجا نمودند تا از یکطرف بتوانند با سازشهای پشت پرده ، با معامله گریهای مالی و سیاسی و با مساعدت و مدارا با تروریسم  طالبی ، هم به افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بپردازند و هم  ارزشمند ترین ماده ی مورد ضرورت دستگاه های اتمی خودشان و جهان را که عبارت از " یورانیم " منطقه باشد، بدزدند که دزدیدند و خوب  هم دزدیدند.

همچنان مردم شریف افغانستان میدانستند و میدانند که بخش اعظم  برنامه های خانه خرابکن  و ضد  مردم افغانستان مانند به راه اندازی پروژه ی " طالبان" در پاکستان، به حاکمیت رساندن این دارو دسته در افغانستان و تحقیر کردن ملت شجاع ما توسط این گروه متحجر، و اینک، رجوع مجدد به طالبان و زمزمه های مذاکره  با آنها که  ظاهراً از حنجره ی کرزی و تیم کاری اش بیرون می آید و حتا تدویر کنفرانس لندن به همین منظور، همه و همه طرح ها و اقدامات دستگاه حکومتی انگلیس برضد منافع  علیای میهن ما بوده و هنوز هم  در راه خرابکاری بیشتر اوضاع در افغانستان جداً دست بکار هستند.

یکی دیگر از اظهارات دشمنانه ، کین توزانه و تحقیر آمیز " ولیم فاکس" وزیر دفاع انگلیس اینست که گفته است : "  برای تدوین سیاست آموزش و پرورش در یک کشور ورشکسته ی قرن سیزدهمی ، یعنی افغانستان حضورنداریم، ما در اینجا برای آن هستیم که مردم بریتانیا و منافع جهانی ما تهدید نشوند"

با شنیدن چنین اظهارات بی پرده و دور از نزاکت های دپلوماتیک این مقام ارشد انگلیسی، دیگر کوچکترین شک و تردیدی در نیت سؤ، تحقیرآمیز، مغرورانه و نیز، در  موضع وموقف فریبنده و ضد افغانی مقامات انگلیسی نزد افغانها باقی نمی ماند و این مقام انگلیسی یکبار دیگر ثابت نمود که تمام سخنان، حرکات  و اقدامات قبلی انگلیسها مبنی برمثلاً " تأمین امنیت و بازسازی افغانستان" و "جنگ بر ضد تروریسم "  و امثالهم ، کاملاً کاذبانه  و بخاطر فریب افکار عامه ی افغانستان و مردم جهان بوده است .

افغانها باید خطاب به این وزیر انگلیسی بگویند آقای فاکس ! منظور شما از افغانستان قرن سیزدهم چیست؟ اگرافغانستان تاکنون بحیث یک کشور عقب مانده حساب میشود  ، شما متأسفانه با همدستی حاکمان دست نشانده و نو کر منش، در این عقب نگهداشتن دردانگیز نقش مهم و بیشرمانه یی داشته اید ! این شما بودید که کوشش ها و اصلاحات اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی دوران امیر شیر علیخان وپس ازان، دوران اعلیحضرت امان الله خان غازی را عقیم ساختید و اینک ، شما هستید که  امید مردم افغانستان پس از سقوط دارو دسته ی آدمکشان طالبی را به نا امیدی مبدل کرده اید. باز اگر منظور شما از نازیدن و فخر فروختن بخاطر به اصطلاح جامعه ی متمدن انگلیسی باشد که شما ازان جا قدم زنجه فرمودید، باید صراحتاً گفت که اگر قرار باشد سرمایه و صنعت تان را از دست تان  بگیرند، چیزی درجامعه ی " متمدن" تان  بجزفحشا، هم جنس بازی، فساد اداری، قمار، بیماری ایدز،  اشاعه ی فلم های " سکسی " و جاسوسی وسیاست  استثمار و دوشیدن  مردم آن سرزمین و . . . باقی نخواهد ماند؟

درجامعه ی به اصطلاح " قرن سیزدهمی " افغانستان، قبل ازهجوم و اشغال شما که در سال 2001 صورت گرفت، علی رغم آنکه فقر و مسکنت وجود داشت ،  ولی فاحشه خانه های مردانه و زنانه و اعتیاد به هیرویین و شکستاندن در و پنجره ی منازل رهایشی مردم و  زیرپا کردن شرف و ناموس آنها مثل امروز موج نمی زد. شما ظرف ده سال اخیر تحت نام  "دموکراسی" ، " تمدن " ،  "بازسازی"  و غیره ، همه گونه پدیده های سخیف و ننگین جهان سرمایه را باخود به جامعه ی پاکیزه ی افغانی به ارمغان آوردید و سرزمین پدری ما را بنام  " سرزمین تریاک و تروریسم " در جهان معرفی کردید.

بلی ! اگر دیروز غارت و جهالت ، تحقیر و توهین و کشتار و افتراق قومی و زبانی را توسط لشکر مزد بگیر و پرورش شده ی دست خود تان بنام " مسلمانان "  و بعداً  بنام دهاره ی " طالبان " ترویج میکردید، امروز بگونه مستقیم و با دست و دماغ استعماری خود تان و دوش بدوش آنان بدان می پردازید.

بهرحال، اوضاع و احوال درکشور غمزده ی ما افغانستان، به همه ی ما حکم میکند تا هرچه زودتر مرغ اندیشه و تصور مانرا از قفس خوش باوریها و اعتماد کردن ها و انتظار داشتن های بی جا برهانیم  و با تفکیک و شناخت دقیق  دشمنان اصلی ( داخلی و خارجی) و با طرد فریبکاران تنظیمی و طالبی و سایر جنایتکاران شناخته شده، یکبار دیگر کمر به پاک سازی سرزمین اجدادی ما از وجود بیگانه گان خونریز، وطنفروشان رنگارنگ ( که در خدمت آنها قرار دارند) و همچنان، ادعا گران "امارت و شریعت"  ببندیم و به دادن قربانی و تقبل صعوبت آماده شویم. این، یگانه راهی است که پیش روی آزاده گان و میهن پرستان باقی مانده و بس.

به امید یک افغانستان آزاد، آباد و فارغ از فقر، اسارت ؛ استعمار و استبداد !