پیکارپامیر

26-05-06

خودسری های خارجی ها و خشم و قهر سنای افغانستان

درهمین چند روز اخیر، نیرو های اشغالگرخارجی بار دیگر در اثر هجوم آنی، بی سنجش و بی مسوولانه  بالای یکی از منازل رهایشی اهالی سرخرود ولایت ننگرهار، به تعداد سیزده نفر از بیگناهان ما را به شهادت رسا نیدند. یک منبع ناتو اظهار داشت که در این حمله ، تنی چند از مخالفان را به قتل رسا نیده اند، اما مردم محل گفتند که کشته شده ها همه مُلکی و بی گناه بودند.

بهمین سلسله، مجلس سنای افغانستان به ریاست صبغت الله مجددی بمنظور آنکه برای خود شان بمثابه ی سناتوران بالانشین بینی خمیری یی نزد مردم درست کرده باشند، از ژنرال مک کریستال فرمانده ی نیرو های ائتلاف بین المللی ودرواقع، همه کاره ی نظامی درافغانستان خواستند تا به مجلس حاضر شده به سوال های سناتوران جواب بگوید. اما مک کریستال بمثابه ی ژنرال قدرتمند، مغرور و اشغالگر امریکایی هیچ ارزش واهمیتی به این تقاضای مجلس سنا قابل نشده اظهار کرد که حضور در مجلس، مغایر قوانین کشورش میباشد. بعداً گفته شد که مجددی و اعضای مجلس سنا از اینکه ژنرال امریکایی به تقاضای شان اعتنایی نکرده و به آنها اهمیتی قابل نشده است ، گویا  "خشمگین" اند.

بعضی از سناتورها به سلسله ی جر و بحث و اعتراض و واکنش در این زمینه گفتند که  باید بعنوان اعتراض، درب مجلس را ببندیم، ولی صبغت الله خان برای آنکه مبادا براستی مجلس تعطیل شود و بیکار وبی کرسی بماند، فوراً گفت که بجای بستن درب مجلس، باید سربازانی که مرتکب کشتار شده اند، محاکمه شوند. ( چیزی که هرگز در افغانستان امروز صورت نخواهد گرفت!)

هرگاه بخواهیم در اطراف خود سری های جنگی سربازان خارجی و کشتار های بی امان شان در افغانستان سخن گوییم، تکرار مکررات خواهد بود و هیچ اثری هم در جهت رفع این معضله نخواهد داشت؛ زیرا این عمل بیدردانه ی نظامی آنقدر تکرار شده که دیگربه امر عادی مبدل گشته است  و اما،  اگر قرار باشد روی موضوع مجلس سنا و خشم و قهر اعضای آن بعنوان عکس العمل در برابر خارجی ها صحبت کنیم ، آنرا  نمیتوانیم جز خود فریبی و عوام فریبی ، چیز دیگری بنامیم .

مجلس سنا اگر تا هنوز به وجود نمایشی، به عدم صلاحیت ها و موقعیت متزلزل و بی اثرخود آنهم در یک کشور اشغال شده و مستعمره پی نبرده باشد، یا بیانگرجهالت شان است و یا نمایانگرحماقت سیاسی رییس و اعضای مجلس مذکور. و اگر به آنچه گفته آمد پی برده ، ولی بازهم در برابر ژنرالان و فرماندهان مقتدر کشور های اشغالگر به ناز و کرشمه و یا خشم و قهر می پردازند، این دیگر مطلقاً خود فریبی و مضحک است .

رییس و اعضای مجلس مذکور باید بدانند و اعتراف نمایند که در خدمت سیستم استعماری جهان و رژیم دست نگر و دست نشانده ی آن قرار داشته هیچنوع ارزش و صلاحیت ملی و حقوقی نزد کشور های ذیدخل در امور کشور ما ندارند و بنابران ، آنچه مسلم است و تا کنون ثابت هم شده ، اینست که نه ژنرالان نظامی ممالک اشغالگر با چنین تقاضا ها و اعتراض ها وقعی گذاشته و میگذارند و نه به هیچ محاکمه یی تمکین خواهند کرد، علاوه از آنکه هیچ مقام افغانی جرأت و صلاحیت به محاکمه کشاندن سربازان متخلف را نخواهد داشت.

چون صبغت الله مجددی با ژست های مضحک همیشه گی، حرفهای میان خالی، قهر کردن های جهادی و بالاخره کرنش ها و دست بوسیدن های مریدانش خو کرده است ، بنابران گهگاهی بیخودانه تصور میکند ژنرال های امریکایی و فرماندهان قوای ائتلاف نیزدرردیف مریدانش هستند، غافل ازآنکه همین ژنرالان نظامی بیگانه ها اند که وی در کرسی شوکت نشان ریاست سنا لمیده است و باز، همین اشغالگران خارجی اند که حقوق خود ش و اعضای مجلس وحتا مخارج اعاشه واباته ی آنها را می پردازند. ژنرال کریستال وسایر ژنرالان نظامی خارجی به این واقعیت کاملا آگاه اند.

پس، اگر در رگهای آقای صبغت الله خان واعضای مجلسش خون افغانیت و غرور آزادیخواهانه جریان داشته باشد، باید در برابر چنین بی احترامی و بی اعتنایی ژنرال امریکایی و توهینی که به آنها صورت گرفته و به پاس خونهای ریخته شده ی بی گناهان وطن، همان طورکه بعضی از سناتور ها گفته اند، درب این مجلس کذایی را ببندند و راهی خانه های خود شوند. نمیدانم آیا عشق به کرسی قدرت و دلبسته گی عمیق به دالر و دینار و زرق و برق ظاهری و اما میان خالی به ایشان این جرأت وهمت را خواهد داد؟

ما یقین کامل داریم که هرگاه نیرو های اشغالگرخارجی صد ها و هزار ها بار دیگر هم بالای افراد مُلکی و زنان و کودکان معصوم و بی گناه ما از زمین و هوا بمب بریزند و مردم ما را جوقه جوقه بکام مرگ بسپارند، هیچ یک از اعضای مجلس سنا یا شورا، از کرسی و موقعیت رسمی شان بعنوان خشم و اعتراض کنار نخواهند رفت.

ژنرالان و نیروهای خارجی این واقعیت را کاملا درک کرده و ازلفاظان بی همت وضد ملی هردو مجلس شناخت کافی دارند.

ما معتقدیم تا زمانیکه نیروهای خارجی در کشور ما حضور دارند، تا موقعی که ملت ما متحد نشده اند و تا آنگاه که سازش، تبانی و چاکری نیرو های اسلام سیاسی طالبی و تنظیمی و سایر تشکلات ضد ملی و ضد مردمی ازصحنه ی سیاسی میهن ما کنار نرفته و مبارزه ی حق طلبانه و مستقل ملی به راه نیفتاده است، کشتن ها و بی احترامی ها و اشغالگری های بیگانه گان ادامه خواهد داشت و هیچ مرجعی هم سراغ نخواهد شد تا جلو اعمال نا روای آنها را بگیرد.

به آرزوی آزادی، آبادی و سر بلندی ملت و مملکت عزیزما افغانستان !