پیکارپامیر

06-03-2010

 

ژنرال حمیدگل یکی ازدشمنان سوگند خوردۀ ملت افغانستان

شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان به روز بیست و هشتم ماه مارچ گزارشی را از قول منبع  سی ان ان به نشر رسا نید که خوانش و آگاهی ازان برای ما افغانها خالی از دلچسبی و انتباه نخواهد بود، برای ما افغانهایی که از چندین سال به اینسو زادگاه اجدادی ما مورد تاخت و تاز و بیع و شرع قدرتمندان جهان و همسایه های نا جوانمرد قرار گرفته است .

ما همیشه گفته ایم که حکومت پاکستان پس از قدرت های بزرگ استعماری ذیدخل درامورافغانستان، دشمن ترین و خطرناکترین همسایه ی ما بوده  تاحال ضربات عمیق، کاری و حسا ب شده یی  به پیکرعلیل و زخمی میهن ما  وارد کرده و هنوز هم در صدد ضربت زدن های بیشتر میباشد.  مقامات حکومتی و استخباراتی پاکستان علاوه از تخریبات سیاسی و اقتصادی مستقیم علیه افغانستان، عظیم ترین زیان مالی، فکری، سیاسی و نظامی را توسط اجنت های رنگارنگ (افغانی - پاکستانی)  خود بنام دین و مذهب و بنام قوم و زبان و از طریق  دامن زدن اراجیفی مانند    " اقلیت " ، " اکثریت "،  " تاجک" ، " پشتون "، " هزاره " و " ازبک " به جانب افغانستان وارد کرده اند.

ساختن " تنظیم " های متعدد جهادی روی هدف های خاص سیاسی - ستراتژیک و بعداً  ایجاد و پرورش گروه ویرانگر دیگری بنام " طالبان" و باز، فرستادن آنها بگونه ی مسلحانه به سوی افغانستان  به منظورکشتن و بستن و تحقیر کردن و اسیر ساختن مردم و همچنان، نا بود سازی تاریخ و فرهنگ ما از جمله ی همین ضربت زدن های عمیق دولتمداران  پاکستان بوده و هست .  بهمین سلسله، بقول شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان، ژنرال حمید گل پاکستانی سابق رییس آی اس آی یا سازمان استخبارات ارتش این کشور،  این مُهره ی فعال در روند تخریبات افغانستان و پدر فکر ی وسایکولوژیکی طالبان اخیرا باز سرِ گپ آمده ضمن مصاحبه یی گفته است که  " نیرو های طالبان هرگز نیرو های امریکایی را هدف قرار ندادند، آنها تنها از سر زمین خود دفاع کردند."  وی باز هم می گوید : " نیرو های تحت رهبری ناتو در افغانستان قادر به شکست گروه های مسلح نیستند و امریکا باید سیاست های خود را تغییر دهد. "

ژنرال حمیدگل در مقام دفاع از گروه طالبان، پا را از این هم فرا تر گذاشته می افزاید:

 " هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد طالبان در اقدامات تروریستی نقش داشته اند."  این جنرال پاکستانی اظهار میکند که  : " اقدام اخیر امریکا در افزایش نیرو درافغانستان شکست خواهد خورد"  و در اخیرهم می گوید : " راه حل باقیمانده برای امریکایی ها در افغانستان، گفت و گوی مستقیم و رو در رو میان امریکا و ملاعمر رهبر طالبان است ، امریکا باید با ملا عمر گفت و گو کند و دران صورت امریکا میتواند یکی ازشرایط خود مبنی بر توقف حملات طالبان به نیرو های خود را تعیین کند. "

شما خواننده های عزیز گوشه هایی از دُرفشانی حمید گل پاکستانی را خواندید و میدانید که در اندرو ن اظهارات این ژنرال دشمن کیش، نکات مهم و هشیار دهنده یی نهفته است که باید آنرا باز کرد  و ازان طریق، از یکطرف وابسته گی غلیظ سیاسی گروه طالبان و از سوی دیگر، دخالتهای بیشرمانه ی استخبارات ارتش پاکستان را شناخت  و ابعاد توطئه برضد منافع ملی مردم افغانستان را حدس زد.

وقتی حمید گل میگوید که " نیرو های طالبان هرگز نیرو های امریکایی را هدف قرار ندادند و آنها تنها از سرزمین خود دفاع کردند "، مقصد اصلی جنرال آی اس آی پاکستان از یکطرف اینست که بار دیگرارباب امریکایی را با نوکر پاکستانی آشتی دهد و آنها را از زیرضربات احتمالی نیرو های تازه دم امریکا برهاند و از سوی دیگر، گروه طالبان را به زغم خودش مدافع سر زمین افغانستان معرفی کند نه مدافع منافع پاکستان.

پس باید خطاب به ژنرال حمید گل گفت که اگر طالبان واقعا مدافع سر زمین افغانستان می بودند، اولاً بعنوان افغانهای اصیل و با غرور، هجوم مسلحانه از شهر کویته و در پناه آتش توپخانه ی ارتش شما  به قندهار برای شان پذیرفتنی نمی بود.  و دوم ، مردم جنگزده و پریشان سر زمین افغانستان را سر نمی برُیدند، بی دست و پا نمیکردند، ارزشهای تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله ی آنرا به نا بودی نمی کشاندند و تروریستهای خونریز عربی و پاکستانی و چچنی و بنگله دیشی  را بالای خاک افغانستان و ناموس مردم این کشور نمی آوردند، درب علم و آگاهی را به روی فرزندان مستحق وطن نمی بستند.  و بالاخره، اگرطالبان مدافع خاک افغانستان می بودند، مسلماً تو و امثال تو به هیچ صورتی ازان ها دفاع و حمایت سیاسی، لوژستیکی، تبلیغاتی و . . .  نمی کردید و امروز هم وصی و وکیل آنها نمیشدید.

مادامکه حمید گل این دشمن ملت افغانستان میگوید که " نیرو های تحت رهبری نا تو در افغانستان قادر به شکست گروه های مسلح نیستند و امریکا باید سیاست های خود را تغییر دهد " ، منظورش اینست تا برای ناتو و امریکا بفهماند  که " باید"  بار دیگر افغانستان و سرنوشت خونین آنرا همانند سالهای دهۀ دو هزار در کف اختیار پاکستان بگذارند، در غیر آن، " قادر نخواهند بود نیرو های مسلح  را شکست دهند."  این گفته، در عین حال نوعی اولتیماتوم و دهن کجی علیه ناتو و امریکا نیز پنداشته میشود.

ژنرال پاکستانی، دیده درایی را تا بدانجا میرساند که میگوید " هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد طالبان در اقدامات تروریستی نقش داشته اند "، ولی این  وکیل مدافع طالبان فراموش میکند که این، طالبان افغانی و پاکستانی هستند که از چند سال به اینسو با براه اندازی انتحار ها و انفجار های دهشت ناک و جنون آمیز، آنهم با همکاری، رهنمایی و حمایت همه جانبۀ مقامات پاکستانی، آتش بجان مردمان بی گناه دو سوی مرز می زنند، افراد  و موسسات ُملکی را تا قلب کشور نشانه می گیرند و تروریسم لجام گسیخته ای شان را به نمایش میگذارند. وقتی اظهارات بیشرمانه ی حمید گل به گوش میرسد، به این نتیجه میرسیم که  این دیده درایی هم از مربیان اصلی طالبان بدور نخواهد بود که فردا بی شرمانه بگویند این ملت افغانستان است که  در تروریسم جهانی نقش اساسی دارد، نه طالبان و نه پاکستان .

مافی الضمیر لکه دار ژنرال حمید گل وقتی کاملاً بر ملا میشود که به نیابت ملا عمر میگوید : " تنها راه حل باقیمانده برای امریکایی ها در افغانستان، گفت و گوی مستقیم و رو در رو میان امریکا و ملا عمر رهبر طالبان است . . . امریکا باید با ملا عمر گفت و گو کند  و بعد، شرایط خود را اعلام کند . . . "  چون ملاعمر درآغوش آی اس آی پاکستان قرار دارد، جنرال حمید گل و سایر رهبران پاکستانی آرزو دارند با آشتی دادن ملای مذکور با امریکاییان، ازیکسو، نوکرگوش بفرمان شان را مجدداً به حاکمیت برسانند و از سوی دیگر، باز چند ملیون دالر از کیسه امریکا وجامعۀ جهانی بدست آورده میان خود شان تقسیم کنند .

 حال که حکومت پاکستان در بازیها و فشار های مستقیم و غیر مستقیم خویش تقریباً موفق شده حزب اسلامی را با حکومت کابل و اربابان خارجی اش آشتی داده  او را در آینده به قدرت سیاسی درافغانستان برساند، در تلاش آن است تا درعین حال،  سر سپرده گان دیگرشان را از سوی حکومت امریکا به رسمیت  بشناساند و بقدرت دولتی برساند تا یک قسمت از درامه ی روی ستیژافغانستان و منطقه به انجام برسد.

آری ! نگهداری و حفاظت از ملاعمر و ملا ها ی  شورایی و امارتی اش در کویته ی پاکستان ، به راه اندازی انفجار های پی در پی علیه امریکا و افغانستان، کار شکنی ها ، رفت و آمد های شیطنت بار دپلوماتیک ، اظهارات صبح و شام  و سایر نمایشات وفرمایشات  تا سرحد دخالت های عیان در امور افغانستان ، بی جهت و بی هدف نبوده و نیست . به امید باز شدن بیشتر مشت های مغرضین ورسوایی گسترده تر دشمن کیشان ملت افغانستان . و به امید بمیان آمدن یک دولت واقعا مردمی، عدالتخواه ، وطندوست  و خدمتگار ملت در افغانستان تا قادر باشد، در برابر دخالتها، تجاوز ها ، بیشرمی ها و دست اندازیهای بیگانه گان و همسایه گان قاطعانه دفاع و ایستاده گی کند. (پایان)