مهر دوستی

 

سویم شتاب خانه ،که مهمانت آمدم،

در آرزوی لحظه ای  احسانت آمدم.

 

بلبل صفت به دیدن  گلزار حسن تو،

از شوق دل بسوی گلستانت آمدم.

 

دیدم که قدر شعر و سخن از تو میشود،

یکدسته گل زشعر و غزلخوانت آمدم .

 

چون یوسف ایکه ، آتش دیدار شد شدید،

رخت سفر  گرفته بکنعانت آمدم .

 

بستی تو عهد با من و گفتی که نکسلم،

زانم به عهد بسته و پیمانت آمدم .

 

گیرم تورا چو شاهد مقصود در بغل،

با این دل شکسته به آستانت آمدم .

 

بنوازیم  ثنا زرهی مهر دوستی ،

عمرت  دراز من که  ثنا خوانت آمدم

 

 

02.04.2010

محمد اسحق ثنا شهر وانکور

کانادا.