در وصف زن        

 

انگهی زن گویم تنم ز شعف به هیجان ایــــــد

جا یگاه  مسؤن  اش که در سینه نهان  ایـــــد

زن تویی مشعل و اینۀ  منزل  به هــــــر کجا

این خوشی نصیب هر فرد، زدر سبحــــان اید

موقف  زن به منزل،  داده  اش  مقـــــام  کلید

هست زن  چون  نوبهار،  در گلستان  ایــــــد

ز محبت والا یش محافل،  پرز طــرب  گشته

شب هنگام چو ماه چهارده ،  فروزان ایــــــد

زن نعمت لطیفیست حرمتش والاو مــحسوس

حضورش  دور ز انظار، دلها به خپگان ایــد

مهرو محبتش  به هر فرد ،  داده   قـــوت دل

کوه  معد نیست که  ازان  لعل ومـــرجان  اید

هشت مارچ مسماست به روزجهان زن هرجا     

  تجلیل  تا خوشی  ها ، که  از بهر ا یشا ن  اید

انچه  گفته  امد م  بهر ش د ر وصفو صفا ت

حقیقت است  نه اینکه  هر چه  د ر زبا ن  اید

دارد  شان و عـزت عظیم ، که  گو ید حکمی

ند ای حق  بر حقش  ز سینۀ  هــــزاران  ا ید

 

 

 

 

 

روزجهانی زن         

 

زن گو یا  نو ر خــا نه و عزت  مهما  نست

چنین وصفو محبت بهرشا ن زهر انسا نست

کشند با ر مشقت  و امــــور  منز ل  با ر ها

زین سبب مورد حرمت هرخورد و کلانست

د ارند  لطا فتو ظر یفی  کـــه  گویــا  لطیفند

این پیدای نعمت  الهی  مشتهر د رجها نست

ا ینکه مادرند، هرکی دارد حرمت  بهر شان

تجلیل زروزهشت  مارچ دروصف زنانست

عشق ومهرزن ، کشد هریک درحریم هوس

مهر عشقش درعمق سینۀ هر پیرو جوانست

یکی کند ستا یش  ود گری  بهر شان  احیلند

همه خوب وبدها به هر کی زحکم یزدانست

بشنو هشت مارچ با اظهارتبریک از حکمی

ازادی حقوق حقۀ شا ن هرکی را ارما نست