بهار امسال            

 

بهار امسال چه خوش  امد پـر ز باران

جو یبار ها همه جا  پر ز اب  فـراوان

کشت زار ها خرم وپر زسبزه وچــمن

هر کی مشغول امورو خشنـودو خندان

بهار امسال است پر زحاصل بـه زمین

د هقان از مزارعو  باغها  به بــا غبان

طراوت باغو بوستان دارد کیف بـخود

زیباو قشنگ است هرجا گــل به گلدان

شگفتا بهار امسال پرز شاد مـــا نیست

بخاشا یشیت انچه ازسوی  ایزد سبحان

اسما ن گاه  ابر ا لود و گا ه  نیلـــگون

پر طراوتو گواراست  نسیم  بــــهاران

لب پــــر تبسم  دارد دهقـــان ز حاصل

بهارامسال بهارخوشست ازبهرغریبان

ز رحمت  ایزد داریم  شــــــــــکر عظیم

که دارد لطفش به بنده و است مـــــهربان

دشتهای پر زگل لا له با نمـــــای  قشنگ

طبیعت  به  انها  داده  عطر خـــــــــوبان

شمام گلهای بهاری چه خوشست به مشام

ز خر مییش مشعوف  بینی  پیرو جـ وان

خوشا فرصت بهار پر ز شگوفه حــکمی

شده  رنگین  اشجارو صحرا و بــیـا با ن

 

 صوفیه 09/02/2010                     

داکتر ظا هرحکمی