ستمگاه ضمیر


های موجود تراز اول                    

های مایوس  زانجام ازل

آیۀ یاس مخوان

دیگر نومید مساز

بگذارید عقابان پرپروازپرآواز گیرند

به شهامتکدۀ قافله داران شهیر

 بگذارید روند ناب بر سینۀ مرغان سحر رهسپرد

رخت بندند سفر را زستمگاه ضمیر غافل

گام بر جادۀ لغزنده ومرموزو وخیم

رهپویند شب یلدارا

تا قدمگاه سواران رشاد ت

وبیابند دروپنجرۀ سرخ افق را

زدل شبکدۀکورو بکوبند

بشکنند تابوی وحشت

رنگ ایمان برخ دهکدۀ عشق ببارند

بزدایند زنگار،زدل عا ئق الهام زداا

بدرخشندگی علم حقیقت و رهائی

وشناور گردند، بردل آب ذلال وجدان.

تا بیابند درآن،لالۀ صد برگ شهیم

وبرویانند درمجمع ازآئینه ،صلح،امید

گل نیرو،گل آزادی وعشق ..

 

 

      طلسم جنایت

 

 

باز هم یک روزدیگر،کنفرانسی دیگری

                                    دست دردست جنایت گیردانسی دیگری

این سیاست بازیی بام وهای مختلف

                                    بین عراق وافغانستان طلسمی دیگری

آن طرف آویز میگردد جایتکار به دار

                                    این طرف جانی آدمخوار وزیربرقرار

این چه رمزورازبین این جنایت خفته است؟

                                   خون افغان درجهان آیامگررنگ باخته است؟

چشم دنیا کوروگوش غفلت دنیا کراست

                                    ازتصامیم غلط این روزگاران ابتر است

گرجنوسایددرعراق وبوسنیا محکوم شد

                                   پس چرا افغانستان ازنعمتش محروم شد !

های دستانی پرازتبعیض وجنگ وانتقام !

                                  های گرگان سیاستبازوشروبی لجام !

های اژدرها که آتش میزنید گلخانه را 

     دود آن کورمیکند چشم طمع بیگانه را

روزگاری قهرملتها فراخواهد رسید                         

    روزگاری مرگ دژخیم ودغا خواهدرسید

قهرملتها شکست راه خونباری شماست                   

   قهرملتها فنای نظم بیماری شماست

 

روز روشن ،جشن وتجلیل بهاران میرسد

                                   روزتجلیلی شکوهی آوج انسان میرسد

خشم مردم همچو قوق بر ایده ودیوان تان

     آذرخش شعله زن بر نخبه وایوان تان

 

عزت آهنگر