نوشته و گزينش از هوشنگ راد

طالب نامه

روز گاری غريبی است نازنين ! غرب متمدن آمده بود ، طالبان وحشی را تنبيه کند ، تصاويری وحشتناک  از استاديوم ورزشی کابل به نمايش گذاشت که طالب تفنگ بدست را در حال به گلوله بستن و شکنجه زنان افغان نشان ميداد . غرب متمدن ، طالبان وحشی را دستيار و همدست القاعده خواند و نام آنان را در ليست جادوگرانه سياه (!) جا داد! اما گويا  اينک يکباره دريافت ، اشتباه ميکرده
و جايگاه طالب نه در مغاره ها و کوه ها ، بلکه در چوکی ها ی وزارت و سفارت و ولايت است ! جناب کمباور کابلی، طنز پرداز صاحبنام نيز گويا اين مستقبل را درست پيشبينی کرده بود ! از گرداننده معظم رسانه خواهش ميکنم ضميمه را ( تصوير شکنجه گاه طالب که همراه اين مطلب است)نيز اشاعه دهند . با تشکر . ه. راد
طالب نامه !

 

در  مملكت  سپـــــاهي  و سركار ،  طالب   است

 

قند  و قروت  ،  شــــــمله  و دستار ، طالب  است

 

تنبان  سر حــــــــــــدي   چو  بود   پرچم   وطن

 

بقال   پشت كــــــــوچه   و عطار ،   طالب است !

 

القاعده  ،  كــــــــرزي  و ملا عمــــر   يكي  ست

 

انجوي   گرگ   تا  ســـــگ دربار  طالب   است !

 

صلح  و  صفا  چو  جــــــن  و  پري   ، ناپديد شد

 

 « آي  ساف »  جاي خود  همه  اغيار   ، طالب است

 

اين  ريش و پشم    فخـــــــــــريه  قندهار   نيست

 

زير  زميـن  ارگ  به  خـــــروار    طالب  است !

 

اسلام  چـرس و بنگ ،  چـــــــــو  گيتي نو رد   شد

 

تصــوير   پشت  قطي  نــــــسوار    طالب است!


 اهدای « جايزه » به جنايت ، پيام داد :   


  سرکردگان غرب جهانخوار ، طالب است ! ۱)


(۱:  پانويس :

به اجازه جناب کمباور کابلی ، پس از نقل امانتدارانه منظومه پرجذبه و

ناب ايشان ، صرف بيت پايانی  شعر ، از سوی اين فقير حقير افزوده شد.