زهر هجران              

 

پا شید ی  به سرم  زهر نیش  هجرا نت

با گسست  زمن  رسید ی  به  ا رما نت

د ر شبستا ن  ما تم  بگذ ا شتییم  ورفتی

کردی  خیا نت  بـــا منو  د ینو ا یما نت

چه شدکه کردی خطایی دور زعهدبامن

شکستی وعدو وحدت زین دل بد گمانت

با روش نا هنجا ر پا شیدی تخم  جد ایی

چنین شد حا صلی زین دل  نا مهربا نت

کجا شد ان د لی  که می  پیو ست  د لها

زد ی  د اغ  تآ لم  بـــــر عهد و پیما نت

کجا  شد  ا ن عفیفی  و جــــا ن  نثا ری

ا فروختی  ا تش هجران بر سر محبانت

عصیانگریت برد  مهرو محبت از میان

بینم  وضع  اسفنا ک  بـــر د یمو  لبانت

لب خند ا نو رخ پر نورت  شد به رسوا

حریفا ن نشسته  د ورهم  چو میز با نت

مبا ح د ا شتی ا فتضاح جد ا یی بهر چه

نشر مید ی  بــــــا خند ۀ  لبو  د ند ا نت

برشاطرمهر محب تظلم بهر چه حکمی

نیست بر قولش نی تظمینو نی ضما نت

 

کردی سفاهت        

 

ز بحرا ن  عشق  د ل  ما  که  ند ا ری  خبر

در سوختو ساختیم نکردی سوی ما یک نظر

گسستی  زمـــــــا و شد تلمیحت دگـــــــر سو

نکردی نگاهی سوی منی  ا ین  مسکین معبر

شدی  فسونـــــگرو عشقم  دادی  بـــه  نسیان

بردی  ز یــــــا د م  و به رفتی از پی دگــــر

عهد و حرفهای  پر زشگفت  شد فرا مو شت

ا ستی  با رقیبا ن  سرگـــرم  عشقت  د رسفر

قصر زیبای عشق  مان  کردی  معدوم  چر ا

دا دی  عشق  مشعو فم  چو د شمن  د ر خطر

بودم  که  د ر پنــــا هی محبتت  ا منو  امــان

برید ی  مهرت  زمنـــو  شد م خون جــــــگر

فگندی  عشقم  در تـــــــالم  با  سفــــــــاهتت

بستی راهی  امید  را  بـــه  رخم  به هـــر در

در عشقت بودم در اعتیــــاد چو محتــــــــاط

بگذاشتییم  تنها در دام  قضــــــــا و قــــــــدر

فگندی حـــــکمی در گــــلخن سوزان عشقت

بر چید ی  زان  د نیا ی  مهر پـــر سیمو زر

 

 

ظاهر حکمی