پیکار پامیر

23-01-10

    کرزی و زبونی هایش

 

شما خوانند ه های عزیز ، ازحوادث خونین ، دهشت بار و دور از معیار های انسانی در شهر جنگزده و ویران شده کابل که توسط افراد جنون زده ی انتحاری طالبان صورت داده شد، شنیدید. من نمیخواهم پیرامون چگونه گی این حادثۀ دهشتبار تفصیل بیشتر ارائه کنم ، چونکه مطبوعات افغانستان و جهان قبلاً به حد کافی در این زمینه نوشتند و گفتند.  ولی، هرگز نمیتوانم  در مورد نیت و ماهیت عاملین این کشتارهای غیر انسانی سکوت اختیارنمایم.                                                                                                

قبل ازهمه  میخواهم این نکته را بعرض برسانم که  سال 1996 میلادی بود که جنرال نصیرالله بابر عضو حزب مردم پاکستان ، وزیرداخله ان کشور در زمان بینظیر بوتو و یکی ازسرسخت ترین دشمنان ملت افغانستان، کنفرانس مطبوعاتی یی را در اسلام آباد دایر کرد که ضمن آن ، دارو دستۀ طالبان را یک گروه اسلامی، برحق، عدالت خواه و تأمین کننده ی امنیت و غیره خواند.  درجریان کنفرانس مطبوعاتی یکی از خبر نگاران پاکستانی از نصیرالله بابر پرسید که اگر گروه طالبان دارای اینقدر صفات و مزیت ها هستند، شما چرا نمیخواهید در پاکستان نیز نظام طالبی بر قرار شود؟ بابر در جواب خبر نگار بیشرمانه گفته بود : " ما طالبان را برای افغانستان ساخته ایم و میخواهیم میدان جنگ و آزمایش افکاروعقاید آنها در افغانستان باشد نه در پاکستان، وجود آنها در پاکستان زهر مهلک است . "

این موضوع را بخاطری یکبار دیگر بعرض رسا ندم تا باز هم تأ کید کرده باشم که داره (دهاره) ی طالبان از همان اوایل کار، توسط رژیم های برتانیه ، امریکا و عربستان سعودی، با میزبانی ، خوشخدمتی ، دستیاری  و رهگشایی چاکرمنشانۀ مقامات پاکستانی وبا استفاده از  خاک پاکستان ساخته شدند، پرورش یافتند و در خدمت استعمارغرب و خود پاکستان قرار گرفتند و این سر سپرده گی طالبان ، بخصوص به مقامات پاکستان تا امروز به قوت خود باقی بوده و همه نوع عملیات خونین و بیرحمانه ی آنها در خدمت سازمان جاسوسی نظامی پاکستان بوده، هست وخواهد بود .      

وقتی اینقدر از سازمان جاسوسی ارتش پاکستان که به مخفف ( آی . اس . آی) یاد میشود، حرف میزنیم ، شاید چرا هایی را در ذهن خوانند ه های محترم خلق نماید. باید بیفزایم که این تکرار ها به این معنا هستند که این شبکه ی جاسوسی دردهه هشتاد قرن گذشته وحتا پیش ازان از طرف سازمان عریض و طویل جاسوسی  زمان شاه ایران (ساواک) ، موساد اسراییل، انتلجنت سرویس بریتانیا، سی آی آی امریکا ودستگاه اطلاعات عربستان سعودی و بخاطر مقابله با شوروی دیروز، از نظر مالی، تخنیکی و تاکتیکی آنقدر تقویت شد که امروز قوی ترین ، شریرترین و مجهز ترین سازمان جاسوسی در منطقه بحساب میرود . بهمین دلیل است که این سازمان خطرناک ظرف سالهای اخیر مانند سازمان جهانی وجهنمی ( کی جی بی) روسیه  در تار و پود تشکلات جهادی و ازان طریق در عمق سرنوشت ملت افغانستان رخنه کرده است.          

ما همیشه گفته ایم و بازهم میگوییم که ارتش پاکستان ، بخصوص، سازمان جاسوسی آن از وجود گروه طالبان مکرراً علیه هند و افغانستان استفاده کرده و میکند. هماطور که تروریست های دست پرورده ی شان را تا کشمیر و تا عمق خاک هندوستان میفرستند تا انفجارات و  انسان کُشی و ویرانگری را به راه بیندازند، آنان را بخاک افغانستان نیز گسیل میکنند تا با به راه اندازی عملیات انتحاری دهشت  انگیز، ولایات افغانستان ، بخصوص شهر کابل را همیشه در چنبرۀ ترس و تهلکه و تزلزل  نگهداشته باشند. منظور عمده ی این سازمان جهنمی از اقدامات ضد بشری در افغانستان اینست که از یکطرف نگذارد افغانستان دو باره آباد ، آزاد ، قوی وسر پا گردد و از جانبی، در نظر دارد برای کشور های عضو ناتو بگونه غیر مستقیم بفهماند که پاکستان در قضایای افغانستان دست دراز داشته و تا زمانیکه گروه طالبان که همان دست نشانده های خود شان میباشند، مجدداً درکشور حاکم ساخته نشوند، بهیچ صورت صلح و آرامش در آنجا بوجود نخواهد آمد. یعنی پاکستانی ها میخواهند بوسیله ی طالبان ، بار دیگراز جامعه ی جهانی امتیازات عظیم مالی وسیاسی بدست آورند.  چنانکه در این سیاست شیطنت آمیز شان تا کنون موفق هم بوده اند.    

ما مطمئن هستیم که حوادث دهشت بار روز دوشنبه نیز از خاک پاکستان رهبری و رهنمایی شده و این سلسله ، تا زمانیکه مقامات پاکستانی بخواهند ادامه خواهد داشت . بنابران، ما تحرکات و تلاشهای مبنی بر مذاکره و معامله با گروه طالبان  و بر گردانیدن آنها به حاکمیت سیاسی افغانستان  را نه تنها محکوم میکنیم، بلکه آنرا در حکم خیانت بزرگ ملی هم میدانیم.     

گزراشها در این اواخر بیان میکنند که گویا کرزی یک بسته بندی مخفی و سّری بنام " طرح مذاکره با طالبان " را آماده ساخته تا آنرا در کنفرانس لندن ، بتاریخ بیست و هشتم همین ماه ارائه نماید.  این طرح کرزی آنقدر مخفی و پوشیده نگهداشته شده است که ملت افغانستان ازان هیچ اطلاع و آگاهی یی نداشته حتا وکلای پارلمان رژیم کرزی هم ازان چیزی نمیدانند. درحالیکه باید هرموضوعی که به سرنوشت حال و آینده ی ملت افغانستان تعلق میگیرد ، حتماً باید به سمع ملت رسا نیده شود. این انتظار از دولت کرزی در حالی صورت میگیرد که از هشت سال بدینسو ، طنین لاف و گزاف دموکراسی خواهی  و ادعاهای مثلاً رفتن بسوی ملت شدن  وحرکت به طرف  فضای بازسیاسی  و آزادی های افکار و بیان و حقوق مدنی  مردم و غیره و غیره گوشها را کر کرده است . در غیر آن ، هیچ رژیم و هیچ حاکمی نه تنها تا امروز چنین حق و احترام به ملت بزرگ افغانستان قایل نشده است ، بلکه حکومت های استبدادی ، قومی و خانواده گی ، ملت ما را دایما  " رعیت " دانسته و ازان اطاعت محض طلبیده اند  و بس  و هرگاه " رعیت " از اطاعت صد درصد سرباز زده ، جایش یا تبعید گاه یا گوشه ی زندان ها و یا پای چوبۀ دار بوده است .   

آنچه جالب تر به نظر می آید اینست که  کرزی گفته است علاوه از آنکه برای "هر بخشی از گروه طالبان " ( از بالا ترین تا پایین ترین آن )، عفو و مصوونیت  و کار  و پول  و امتیاز مهیا خواهد نمود، بلکه صندوقی را تأسیس خواهد کرد تا تمام کشور های جهان درا ن دالر و دینار واریز کنند  وبا استفاده  ازان، برای طالبانِ به اصطلاح (نادم) پول پرداخته شود.         

اگرچه قبلاً هم شنیده شده بود که امریکایی ها، المانی ها ، ایتالوی ها و شاید دیگران هم در افغانستان، به اشکال و انواع گونه گون برای طالبان "حق " می دهند، اما ، وقتی کرزی ، علاوه از کرنش و کرشمه های دایمی اش در قبال طالبان، آرزوی ایجاد چنین صندوق و پرداخت چنین وجوه  و امتیاز به داره ی طالبان را وعده میدهد، مردم افغانستان حق دارند با ناراحتی از وی بپرسند که :      

-آقای کرزی ! چرا تا کنون در مورد شهروندان صالح، قانونی، زحمت کش، فقیر و ناتوان داخل افغانستان چنین فکر و تصوری نداشتی  و نداری؟ چرا اینهمه هم و غم ترا معامله و امتیاز دهی و قدر دانی از این گروه خونریز و سنگدل ومردم کشُ تشکیل میدهد؟          

- آیا  میدانی که با چنین وعده های کلان و امتیاز دهی های غیر اصولی ات ، در خدمت طالبان پاکستانی هم قرار میگیری؟ زیرا هزاران طالب پاکستانی هم دران صورت ازخاک پاکستان به ساده گی بسوی افغانستان سرازیر خواهند شد تا ازان همه امتیازات نقدی و سیاسی مستفید شوند و تو هرگزموفق نخواهی شد که این طالب را ازان طالب تشخیص دهی  !          

- شما وکابینۀ معجون مرکب شما چرا بالای امریکا و انگلستان و سایر کشور های اروپایی فشار وارد نمیکنید تا مقامات پاکستانی را بجای امتیاز دادن های مالی و سیاسی،  بخاطر طالب سازی ، طالب پروری و تروریسم فزایی شان مجازات کنند ؟ این چه اسرار ی است که آتش در افغانستان می سوزد ، ولی کیسه ی گشاد مقامات پاکستانی همیشه از سیم و زر جهان پر میشود وبازهم آنرا کافی و وافی نمیدانند؟       

- آیا عملیات انتحاری و مسلحانه ی اخیر طالبان در قلب شهر کابل و در  بناگوش خودت ، هنوز هم ترا ازخواب غفلت و یا جنون طالب دوستی و زبونی سیاسی نرهانیده  ؟  آیا هنوز هم  باور داری که این سر بُران تاریخ در برابر کرنش ها و عجز و لابه های ربونانه ی تو ، سر خَم خواهند کرد؟  آیا ملت افغانستان را هم مانند خود ت زبون و بی اراده و وابسته به اجنبی میدانی ؟  آیا هنوز هم نمیدانی که   این ملت سر میدهد ، ولی غرور خودش را در پای خوکان فدا نمیکند؟                                     

- آقای کرزی ! قوم پرستی ، کم جوهری و بی غروری را تا بدانجا رسانیدی که حتا دیگر مطبوعات افغانستان، داره ی جانی طالبان را حتا " دشمنان مردم" یا  " دشمنان افغانستان " خطاب نمی کنند و پیوسته در تلاش هستی تا نام های ننگین آنها ازلیست سیاه بین المللی حذف گردد. آیا هیچ زمانی این خاک و این مردم چنین خوار وعلیل و مظلوم و بی کس و بی پناه شده بودند که در دوران زعامت تو شده اند؟     

و بالاخر، آیا از همتا های خود در منطقه و بخصوص همتا های پاکستانی ات نیاموختی که همه گونه گناه و جفا و خیانت را درحق ما و مردم جهان مرتکب میشوند ، ولی بازهم با جرأت به نیرو های خارجی میگویند که پای تان را در خاک ما مگذارید و ما را متهم به تروریست پروری هم نکنید ، دموکراسی ما را هم باید نجات دهید و تقویت کنید، کیسه های گشاد ما را از دالر پر نمایید وآنگاه ، تازه منت دار ما هم باشید ؟  

پس چرا چنین خوار و زبون شدی که به قول خودت حتا تا شش ماه هم نمیدانی که هلیکوپتر های مشکوک  که نیرو های تروریستی را از جنوب به شمال کشور انتقال میدهند؛ از کی  میباشند و ازکجا می آیند؟         

آیا، باری با خودت هم تصفیه حساب کرده یی که تو هرگز سزاوار چنین مقام و چنین وظیفه ی خطیر نیستی     

ملت عزیز و با شهامت ما به رهبرانی نیاز دارد که وجدان بیدار، غیرت افغانی، امانت داری ملی، صلابت مثبت سیاسی و منطقی  و صداقت لازم داشته با دشمنان خاک و دشمنان صلح و آزادی سر سازش و معامله ی ننگین نداشته باشد. ( پایان