"نـم نـم عـشـق"

 

دل گـــــردون بــه حــــال مـن نــمــی ســـوزد

بـه حـــال پـُــــــــر مــلال مـن نــمــی ســـوزد

دران گـرمـی صـبـــــا  بــر مـن کــجـــــا آمــد

دریــن ســـردی ذغـــــال مـن نــمــی ســـوزد

مـرا در ســــــــــر خــیـــــــال آن لــب داغــت

چـسـان ای مـه خــیــــال مـن نــمــی ســـوزد

ازان گـاهـی کـه عـشـق نـم نـم بـه من بـاریـد

بـه صــد آتــش نــهـــــال مـن نــمــی ســـوزد

چـو آن سـنـگـی کـه از گــردون تــنــزّل کــرد

مـپــنــــــــــــــداری زوال مـن نــمــی ســـوزد

مـن و قــرب یـکـی شـمـعـی شـب افـــــروزی

عـجـب (حکمت) کـه بـال مـن نــمــی ســـوزد

 

***

 

"بـاغِ وحـش"

 

گــشــتــه مـصـــــرف کــــار و بــــار آدمـی

"کــن تـصــــرف" شــــد شــعــــــار آدمـی

از ظــهـــــور مِـلـک مـالـک در جــهـــــــان

رنـــــــــج و ذلــــت روزگــــــــــــــار آدمـی

از هـجــوم ِ حـرص مـالـک گــشـــتـه اسـت

خـشـک و ســــــوزان ســـبــــزه زار آدمـی

انــــدرانــجــــــا آدمـیـــان روی خـــــــــــــر

انــــدریــنــجـــا خـــــــر ، ســــــــوار آدمـی

گــــر هـمـیــن اسـت آدمـیـت گـــــر هـمـیــن

بــِـه نــبــــاشـــــــــم در شـــمـــــــار آدمـی!

از رقــابــت صــحــن عــالــــم بـاغ ِ وحــش

چــشــــم (حـکـمـت) انــتــظـــــــــــار آدمـی

 

***

 

تمیم (حکمت) مصلح – ملبورن ، آسترالیا

Tameem “Hekmat” Moslih (Australia)