..............
شیپورِشیطان
..............
خنده ریشک
 
زبس همباورِشک گشتی  ای دل  
به هرجاخنده ریشک گشتی ای دل
زلستِ آشنایی ها فتادی    
 
زَبستِ دیده مُنفک گشتی ای دل
.................
کویرِ فکر
درینجا زندگی رامنزلی نیست
هوایِ آرزویی دردلی نیست
چه میکاری درین مزرع امیدی
کویرِ فکرماراحاصلی نیست
......................

شیپورِشیطان
شُوِ شیپورِشیطان شوردارد
زَرُ وتزویرِ زورا زوردارد
اگر کَر برمُرادِ او نگردد
به هرکویی هزاران کوردارد
..................
جلدِ چوپان  
چنان درجلدِچوپان جاگرفتیم
که دربرجِ صفامأواگرفتیم
به زورِ زشتیِ بازویِ نیرنگ
علیهِ هرچه خوبی پاگرفتیم
................... 

ویروسِ خوکی

مپنداری که تنها پوکِ پوکند
به صافی سنبلِ چرک وچروکند
سرآغازشیوعِ  دردِ   واگیر 
   
صداآلوده  ویروسِ خوکند
- - - - - - - - - - -

خجالت
ضمیرِبردگی بالنده گشته
ازان  فکرِ سیه رخشنده گشته
زبس مغرورِ جهلِ خیلِ خویشیم
خجالت پیشِ ماشرمنده گشته
............................
خالی ازفرهنگ
میانِ سینه هاتاسنگ کردند
مراحیران شمارامنگ کردند
درآغوشِ سحربویِ گلی نیست
چمن راخالی ازفرهنگ کردند
........................
خون قی کرده ها
اگربینی که اینان
بیقرارند
قراری جزچپاول راندارند
قسم بر خونِ اشکت میهنِ من
که
خون قی کرده ها اهلِ فرارند
..............................
سنگ وآهن
چه ازمردوچه اززن تن گرفتیم
نفس راازتنِ میهن گرفتیم
مجویی دل میانِ سینه هامان
که بو ازسنگ وازآهن گرفتیم
....................
مپنداری
وطن گرازتودورادوربودیم
مپنداری که بی منظوربودیم
روانِ استخوانت رابه چوریم
که عمری درهوایِ چوربودیم
......................
فرهنگِ چوراچورِ
نخواندی واژه های شورمارا
شعارِ روشنِ منشورِ مارا
مپنداری که فرهنگی نبودیم
به بین فرهنگِ چوراچورِ مارا
....................
نورالله وثوق
۸۸/۸/۱۳
wosuq@live.de