صدای پرپر 
ترفند 
مراوا می کنی از سر به ترفند
زنی تاکی بنامم  چونه وچند
زاحساست رسد بویِ جدایی
به حسِّ ششمم سوگند سوگند
…..............................
چراغ آرزو
ازین محفل صفاها دور گشته
اسیرِِ زخمۀ ناسور گشته
دریغا بادودستِ همصدایی
چراغِ آرزویش کورگشته
….............................
بویِ گندم
صدای ابرِِ بی باران رسیده
خزان را مژدۀ دوران رسیده
سراغِ بوی گندم را چه گیرید
که دورا دورِِ جوکاران رسیده
...................
دلدل
سوالِ همدلی مشکل نداره
محبت این همه دلدل نداره
دودستی میدهم دل را به دستت
اگرچه جان من قابل نداره
….......................
 
صحرای گشاد
هوانمناک وتاریک وکج آهنگ
بساط موج گل گردیده بی رنگ
اگر چه سینۀ صحرا گشاد است
چه سود اما برایِ این دل تنگ
…...............................
آزادگی
نیم مزدور هر بادار یارا
بیا دست از سرم بردار یارا
تو وسر بر سرِ  بیگانه سودن
من و آزادگی ودار یارا
…................................

آوازه سنگ
کجا شد آن صداهای خوش آهنگ
بگوشم می رسد آوازۀ سنگ
نمی بیند کسی تصویرِ دل را
مگر گردیده اینجا دیده ها تنگ
......…...................
صدای پرپر
صدای پرپرِ بال مرابین
مه وروزِ نگونسال مرابین
دوچشم من اسیرِ چنگ صیاد
نگاه خسته در ژال مرابین
….......................

نفسهای خزانی
نفسها مان خزانی گشته یاران
اسیرِ ناتوانی گشته یاران
صدای غربتِ پائیزی مان
گمانِ من جهانی گشته یاران
…................................
گمان
به ما کردی به خود هم کردی اخر
دلت را خانۀ غم کردی آخر
گمانِ من که مرگِ خویشتن را
به دستِ خود فراهم کردی آخر
…................................

معبر
به  اشکِ چشم خشک ما پری کو
سرِ پروازِ مارا یاوری کو
به غیرِ کوچۀ بن بستِ فریاد
برویِ دیدۀ دل معبری کو
…............................
روی دید
یکی صاحبدلی روشنگری کو
تن افسرده دل را سری کو
صدای همزبانی خفته درخون
کسی را روی دید محشری کو
…................................

نورالله وثوق
۸۸/۸/۳
wosuq@live.de