امتناع

بریدن میتوان ازغم دوروزی دیر؟ هرگزنه
گریزازخویشتن سهل است اززنجیر؟ هرگزنه

شب ازهمراهی ما با خودش تاریک ودلتنگ است
سحرگاه ازسپیده میشود دلگیر؟ هرگزنه

بدل زیبایی بستان مردم جاکند لیکن
چنان عشق وطن پا یا ودامنگیر؟ هرگزنه

بساط مستمندان را لب نانی فقط کافیست
نماید آزمندان را جهانی سیر؟ هرگزنه

رسیدن تا حقیقت زادراه عمرمیخواهد
نبندی گاه دل دررونق تصویر هرگزنه

چه خوش گفتند شاعر میرود تا آسمان تاعرش
رساتر میشود هرروز اماپیر؟ هرگزنه .

                                                 هما آذر 
۱۰ اگست ۲۰۰۹