مخور فریبش    

 

ا زمود ه  گا ن  را مکرر ازمود ن  خطا ست  عز یزا ن

فزو نی  به  د رد   بیوو  د رد مندا ن  گنا ست  عزیز ان

ز سو ز  د و د   با ر وت   که   ند ا نی   ا ی   بی   خبر

ز بس ویرانی کشور، جای  مسؤن  کجا ست  عز یز ا ن

هر کی  با د یده  ی  ایغ  زند حرف  ز صد قو  صدا قت

ز شر ا ین دزدان  بی مروت،  کی  را  پنا ست عزیزا ن

گر به  ا نتخا بش   جهود ی  و  د ر تلا شی   بهر مطلب

نبینم  در  به  خیر عا م ، کی ها  در رفا  ست  عز یزا ن

مکش  ا ین  نا بینا یا ن  به گمراهی  بهر مقصد  خو یش

وی که خواهی  با شد  بر نده ، ا و پر جفا ست  عزیزان

د ست  انتخا ب  د ر کجا و ما  د ست  در  یخن  هم  ایم

بد ا ن  که حکم  ا نتخا ب،  بد ست  د گرا ست  عزیزان

نفع خو یش  مدان  والا  د ر محو  دگر   گر پاک  نفسی

ا نکه  دارد  دست  به  قتل  و قتال ، پر گنا ست عزیزان

بی  جهت  خویش  مگیر  به  د ا ما ن  خا ین  چو طماع

مگر سود جوی  بی ثمرت ، دور زخا ستهاست عزیزان

چه  خوب  گفته  ا ند   با رکج  نرسد   به  منز ل  هر گز

صد قو  صفا در خیرعا م ، هرکی را تمنا ست عز یزا ن

مجو  وعده ی مزورا ن   خد عه  با ز  بهر  پو لو  مقا م

رستگا ری   د ر  وحد تو  صد قو  صفا ست   عزیزا ن

ا  نکه  خو رد ه   فر یبش ، د ا رد  رخ  ند ا مت  زعمل

حکمی  با ور  به  نیکوو  کنش  به  ارضا ست  عزیزان

حکیمی