تبار وسوسه‌ها

 

گفتی ز موجِ دغدغۀِ  بی شمارِما

وزسیلِ بی ثباتیِ فکرِنزارِ ما

  گفتی: " که فصلِ  لاله و باران گذشته است

ما و سرشك و آه دل داغدار ما

 بيزارم  از تجارت بازارِ اين ديار

يك كوله بار ماتم وپا یِ فرارِ ما

آتش بس است و شعلۀِ   شب تا كرانه‌ها

چندين مجوی هستی  صبحِ بهار ما

نوشيدن صدا ی تبسم از آن غير

" توفان اضطراب از آن ديار ما

-------------------------

--------------------- ---

بر گو تبار وسوسه‌ها را كه بعد از اين

ماييم و باز نعرۀِ    منصور و ار ما

باشد هزار قصۀِ  ناگفتنی  هنوز

ورد زبان زخمی  اندا مِ  دار ما

نورالله وثوق

۸۸/۶/۲۱ 

wosuq@live.de