نا امیدی  زامید

 

 نها ن  زیر  چتر  ا مید   از  بهر  د ید ار

          است  ا مید و نا  امیدی  بسته  به زنها ر

         به حرف  ان  مزور داده  رجها ن  عمل

          فگند ه گسست  و  حرینی اش  د ر اخفار

          مبند ظن توصل  به عشق  مزور حسین

          که می بندد  بدام  تزو یرش هر خرید ار

         مپر س  ز عشق  ا ن حسینا ن   بی مهر

          که ندارند  زره  مهر رویین  د ر اختیار

          زنهارخواری و اخفا ر دارند  درعا دت

          در گزینش  اند  دایما  پر سحر ز اسرار

          مجذ وبین عشق به  ا نان  بینی  د ر تالم

          که  استند نی د ر سکو نو   نی در فرار

          زیستن زیر چتر  امید به  انان  خطاست

           محبان بینی زنند دست به تحصن زاجبار

          اندوه وطرب به انان  است  در بی میلی

عا شق گیر ند  چو مرغ  در دام   اضطرار

عشرت وصعوبتهای زیست برانان به گونه

 در تردد ند گاه  در اظهارو  گا ه  در انکار

 شگرد  پر ز ا بها م   دارند د ر حرم   د ل

 ند ارند   عطرو  وفا  زنند  سخن  ز عطار

 مکن  گذر  زان  گذرگا ه  پر یا س  حکمی

 که  د ارند  تنش  خطیر بر  عهد  و  قرا ر